Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rozwoju w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Jej przewodnim motywem jest usprawnienie postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu jego trwania. Przewiduje ona także narzędzia, dzięki którym skuteczniej niż dotychczas zwalczana będzie bezczynność organów i przewlekłość prowadzenia procedury.

Sprawniej i szybciej

W celu usprawnienia i przyspieszenia procedur nowelizacja wprowadziła następujące rozwiązania:

● usunięto z k.p.a. możliwość wnoszenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczyło to decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze);

● zaostrzono przesłanki umożliwiające wydanie decyzji kasatoryjnej oraz możliwość zaskarżenia takiej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego w przyspieszonej procedurze, z możliwością wymierzenia organowi grzywny, jeśli nie zaistniały powody uzasadniające wydanie decyzji kasatoryjnej;

● wprowadzono do k.p.a. milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony w określonych kategoriach spraw (przez upływ czasu lub niezgłoszenie sprzeciwu przez organ);

● w sprawach mało skomplikowanych przewidziano tryb odrębny, tzw. postępowanie uproszczone;

● wprowadzono jaśniejsze zasady zaskarżania bezczynności organów i przewlekłości procedur za pomocą ponaglenia;

● zlikwidowano konieczność wzywania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku, gdy strona zamierza złożyć skargę do WSA np. na tzw. inne akty i czynności administracji;

● przyspieszono rozpoznawanie spraw przez WSA dzięki zwiększeniu liczby tych spraw, które będą rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym (tryb uproszczony) bądź na rozprawie w składzie jednego sędziego zamiast trzech;

● umożliwiono organom zawiadamianie o wydaniu decyzji i innych czynnościach przez obwieszczenie, w przypadku gdy w postępowaniu występuje co najmniej 20 stron.

Więcej w dodatku specjalnym na eDGP>>