W szóstej części komentarza zostaną omówione m.in. trzy ważne przepisy. Pierwszy dotyczy obligatoryjnych elementów tytułu wykonawczego. Prawidłowe wystawienie tego dokumentu ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż nie można skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wadliwego lub niezawierającego wszystkich postanowień wymaganych przez prawo.
Brak chociażby jednego z wymaganych zapisów powoduje, że dany tytuł nie może stanowić podstawy egzekucji. W komentarzu wskazano też, jakich błędów należy się wystrzegać przy jego wypełnianiu. Niespełnienie wymogów określonych w ustawie egzekucyjnej może podnieść sam zobowiązany, stosując środek zaskarżenia, jakim jest zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Może to również skutkować umorzeniem postępowania egzekucyjnego z urzędu. Organ egzekucyjny jest bowiem z urzędu zmuszony badać, czy tytuł zawiera wszystkie wymagane treści, a w przypadku ich niespełnienia nie przystępuje do egzekucji, zwracając tytuł wierzycielowi. Zwrot ten następuje w formie postanowienia, na które wierzycielowi przysługuje zażalenie. Gdy egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków. W praktyce to rozwiązanie powoduje wątpliwości. Dotyczą one możliwości wystawienia tytułu na małżonka zobowiązanego w razie gdy egzekucja jest wprawdzie prowadzona, ale tylko z majątku wspólnego. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w tej sytuacji również istnieje podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków.
D rugi ważny przepis omówiony w komentarzu dotyczy obowiązku badania z urzędu przez organ egzekucyjny dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Weryfikacja ta sprowadza się w istocie do skontrolowania pod względem formalnym tytułu wykonawczego oraz prawidłowości doręczenia upomnienia. Dopuszczalność egzekucji oznacza brak przeszkód do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W ramach tych czynności organ egzekucyjny nie może sprawdzać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jeśli ustali on niedopuszczalność egzekucji, to nie przystępuje do niej. Musi także zwrócić wierzycielowi tytuł wykonawczy. Następuje to w formie postanowienia, na które temu ostatniemu przysługuje zażalenie.