Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła wyniki konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016.

Konkurs odbywał się już po raz dziewiąty. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016 może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców, lub repatriantów poprzez:

  • świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej,
  • prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej,
  • udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono,
  • prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.
Reklama

W 2016 roku laureatami konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego zostali:

Tomasz WOLNY-DUNST (OIRP Gdańsk) - za promocję i pomoc prawną dla rodzin zastępczych oraz za świadczenie usług woluntarystycznych na rzecz fundacji „Rodzinny Gdańsk”;

Reklama

Krystyna WAL-SOBIESZEK (OIRP Katowice) - za wieloletnie nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej oraz angażowanie się w działalność społeczną i dobroczynną na rzecz Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach;

Grzegorz KARPETA (OIRP Kielce) - za wyjątkową wrażliwość i niesienie bezinteresownej pomocy zarówno dla osób starszych, jak i ludzi młodych oraz aktywną działalność w lokalnych strukturach organizacji pozarządowych i kościelnych;

Jolanta BUDZOWSKA (OIRP Kraków) - za wieloletnią działalność społeczną i dobroczynną oraz podejmowanie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych;

Ewa PAWŁOWSKA (OIRP Lublin) - za bezinteresowną pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zaangażowanie w działania organizacji pozarządowych realizujących ważne cele społeczne oraz czynne wsparcie licznych akcji charytatywnych;

Maciej ŁOKAJ (OIRP Łódź) - za aktywne uczestnictwo w programach edukacyjnych dotyczących edukacji prawnej i działalności pro publico bono;

Tomasz KAWAŁKO (OIRP Olsztyn) - za opiekę i pomocą prawną dla osób chorych i ubezwłasnowolnionych;

Barbara ZWIERZEWICZ (OIRP Opole) - za bezinteresowną i nieodpłatną pomoc osobom potrzebującym, w tym samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej oraz ofiarom przemocy domowej;

Elżbieta WOJNOWSKA (OIRP Poznań) - za ogromne zaangażowanie w misję pomocy prawnej;

Elżbieta ŻELAZKO-NOWOSIELSKA (OIRP Rzeszów) - za zaangażowanie w akcje edukacyjne oraz akcje pro publico bono;

Damian PECOLD (OIRP Szczecin) - za nieodpłatne porady prawne i pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych osobom z najuboższych rodzin w ramach współpracy z Caritas Polska;

Lucyna SZALKOWSKA (OIRP Toruń) - za niesienie bezinteresownej pomocy prawnej na rzecz kościoła św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Toruniu oraz jego parafian;

Bernadetta BASZAK (OIRP Wałbrzych) - za udzielanie z własnej inicjatywy od ponad roku raz w tygodniu nieodpłatnych porad prawnych dla lokalnej społeczności;

Przemysław LIGĘZOWSKI (OIRP Warszawa) - za udzielanie pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz angażowanie się w akcje polegające na bezpłatnym udzielaniu porad prawnych potrzebującym;

Dorota SEWERYN-STAWARZ (OIRP Wrocław) - za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy oraz dyskryminowanym ze względu na płeć.

Milena KRAWCZONEK (OIRP Zielona Góra) - za udzielanie bezpłatnych porad prawnych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przede wszystkim na rzecz ofiar przemocy domowej, w ramach działalności prowadzonej przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze.