1 kwietnia 2017 r. weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 88). Nowe prawo ma zapewnić lepszą ochronę graczy przed niebezpieczeństwami wynikającymi z uprawiania hazardu oraz zniwelować negatywne dla budżetu państwa skutki związane z dominacją szarej strefy w tej branży.
Monopolem państwa objęte zostało urządzanie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gier telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry oraz w kasynie internetowym. Co więcej, nowelizacja przewiduje blokadę stron internetowych organizujących hazard. A od 1 lipca 2017 r. wdrożony zostanie rejestr domen niezgodnych z ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.; dalej: u.g.h.). Podwyższono też kary za urządzanie nielegalnych gier. To niektóre z rozwiązań wynikających z długiej listy wprowadzonej nowelizacją. Pozostałe wybrane zmiany omawiamy poniżej. W tym te związane z urządzaniem loterii promocyjnych oraz zakładów wzajemnych, które m.in. są wyłączone spod monopolu państwa.
PYTANIE: Czym są gry hazardowe?
Od 1 kwietnia 2017 r. pojęcie to określa dodany do art. 2 ust. 2 u.g.h. Zgodnie z nim grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach. Dotychczas regulacja u.g.h. takiej definicji nie zawierała. Warto tutaj wspomnieć, że do gier losowych ustawodawca zalicza m.in. loterie promocyjne, w których (nieodpłatnie) uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający je oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.
PYTANIE: Jakie gry mogą być urządzane przez internet przez podmioty inne niż wykonujące monopol państwa?
Nowelizacja rozszerza katalog gier hazardowych, które mogą być urządzane w internecie, m.in. o gry liczbowe, loterie pieniężne, gry karciane oraz gry na automatach o charakterze losowym. Urządzanie gier hazardowych przez sieć internet – z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych – zostało objęte monopolem państwa, który będzie wykonywany przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (obecnie Totalizator Sportowy sp. z o.o.). Jedynie organizowanie zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych jest możliwe przez inne podmioty – po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
PYTANIE: Jakie obowiązki ciążą na podmiotach urządzających gry hazardowe przez internet?
Nowością jest nałożony przez nowelizację obowiązek zapewnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej zdalnego dostępu do danych przechowywanych przez system archiwizujący podmiotu urządzającego gry hazardowe, które to dane są związane z tymi grami. System ma umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych obejmujących w szczególności dane wymieniane między podmiotem urządzającym gry hazardowe a uczestnikiem gier hazardowych. Urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące gier hazardowych oraz ich uczestników w czasie rzeczywistym będą mogły być usytuowane na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, aczkolwiek domeny najwyższego poziomu nadal muszą być przypisane do polskich stron internetowych, tj. kończyć będą się na pl. Zgodnie z dodanym art. 15e u.g.h. podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć internet, który posiada koncesję lub zezwolenie lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier, jest zobowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.), wynikające z tych gier, wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 9 tej ustawy. Chodzi więc o bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub pieniądza elektronicznego, a także spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Od 1 kwietnia podmioty te muszą wdrożyć też regulamin odpowiedzialnej gry.
PYTANIE: Co to jest regulamin odpowiedzialnej gry?
Pojęcia tego nie można utożsamiać z regulaminem gry. Obowiązek jego wprowadzenia wynika z dodanego art. 15i u.g.h.
Regulamin odpowiedzialnej gry obejmuje w szczególności wymóg umieszczenia w widoczny sposób na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,
informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
● informacji o zakazie gry dla osób poniżej 18. roku życia,
● informacji o ryzyku związanym z hazardem,
● nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkami do stron tych instytucji.
Regulamin musi zawierać procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry oraz ustalać zasady rejestracji gracza jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry. Muszą być wdrożone także mechanizmy umożliwiające graczom kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej oraz uniemożliwiające im grę po wyczerpaniu środków na koncie. Ponadto należy zapewnić ochronę małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej. Projekt regulaminu musi być zatwierdzony przez ministra finansów.
WAŻNE
Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych w internecie udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.
PYTANIE: Kiedy organizator loterii promocyjnej urządzanej w internecie musi sporządzić regulamin odpowiedzialnej gry?
Organizator loterii promocyjnej urządzanej w internecie musi sporządzić regulamin odpowiedzialnej gry po uzyskaniu zezwolenia na zorganizowanie loterii od dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wniosek ten wynika z brzmienia art. 15i u.g.h. Wskazuje on, że w regulaminie odpowiedzialnej gry wskazać należy informację o udzielonym zezwoleniu, a także regulamin samej gry. Oznacza to, że dopiero po uzyskaniu zezwolenia można przedstawić ministrowi finansów ten regulamin do zatwierdzenia.
PYTANIE: Czy został utrzymany zakaz reklamy gier hazardowych?
Zasadniczo tak, ale został zliberalizowany, gdyż dopuszczalna jest reklama takich zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie na zasadach określonych w dodanym art. 29b u.g.h.
Przy czym ta reklama nie może:
● być kierowana do małoletnich ani ich przedstawiać i odbywać się przy ich udziale;
● łączyć urządzania gier lub uczestnictwa w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź z szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
● zawierać stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
● przedstawiać powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób,
● zachęcać do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
● wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.
Reklamowanie zakładów wzajemnych jest dopuszczalne w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godz. 22.00 a 6.00. Bez tych ograniczeń czasowych reklama może być prowadzona w tych mediach podczas transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej grze.
Reklama zakładów wzajemnych nie może być również prowadzona:
● w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
● na okładkach dzienników i czasopism,
● w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących udział w imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą, przy czym wyłączenie to obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.
PYTANIE: Czy dopuszczalne jest organizowanie turniejów pokera poza kasynami?
Tak, ustawa dopuściła prawo organizacji turniejów pokera poza kasynami gier. Takie turnieje mogą być urządzane przez podmioty nieposiadające koncesji na prowadzenie kasyna (osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) po zgłoszeniu dyrektorowi izby administracji skarbowej.
W zgłoszeniu należy wskazać: dane osoby (imię, nazwisko i adres zamieszkania) albo podmiotu (nazwę, adres siedziby) zgłaszającego; nazwę turnieju gry w pokera; określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju, miejsce jego urządzenia; przewidywaną liczbę uczestników. Trzeba też opisać środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom. Składając zgłoszenie, organizator turnieju musi mieć regulamin zatwierdzony przez ministra finansów. W grze liczba uczestników musi wynosić co najmniej 10 osób. Podmiot urządzający turniej jest zobowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny. Musi on zapewniać trwały i czytelny zapis. Ten powinien być przechowywany przez trzy lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany. Sposób dokonania zapisu sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić dane przed zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem.
Gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.
PYTANIE: Jaka może być maksymalna wygrana w turnieju w pokera?
Wygrana w turnieju nie może przekraczać 50 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w II kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego (obecnie jest to kwota 4244,58 zł., por. obwieszczenie prezesa GUS z 18 lipca 2016 r., Dz.Urz. GUS z 2016 r. poz. 28). Obecnie maksymalna wygrana wynosiłaby więc 2122,29 zł (50 proc. z 4244,58 zł).
WAŻNE
Wygrana w turnieju pokera nie może przekraczać kwoty 2122,29 zł.
PYTANIE: Od jakiej kwoty należy ewidencjonować wygraną?
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 20 ust. 5 u.g.h. podmiot urządzający gry hazardowe (a więc również np. loterię promocyjną czy zakłady wzajemne), jest zobowiązany prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Przed wejściem w życie nowelizacji była to kwota 20 tys. zł. Podmiot urządzający grę hazardową jest zobowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana w celu jej poświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Organizator gier nabywa druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej po złożeniu pisemnego wniosku od wyznaczonego naczelnika urzędu skarbowego.
WAŻNE
Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika. Podmiot urządzający tę grę musi jej koniecznie przestrzegać
PYTANIE: Czy za zmianę zezwolenia trzeba płacić?
Tak, od 1 kwietnia 2017 r. wskutek zmiany art. 68 u.g.h. zmiana zezwolenia lub koncesji stała się odpłatna. Wynosi ona 200 proc. kwoty bazowej, czyli obecnie jest to 8489,16 zł (4244,58 zł x 2 = 8489,16 zł).