Od 24 grudnia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zgłaszania znaków towarowych. Dostosowuje ono przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy – Prawo własności przemysłowej. Co w efekcie zmieniło się w ochronie znaków towarowych?
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa własności przemysłowej, jeżeli np. przedsiębiorca uprawniony do znaku towarowego dowie się, że zgłoszono do rejestracji inny znak kolidujący z jego wcześniejszym, to może w ciągu trzech miesięcy od oficjalnej publikacji o takim zgłoszeniu wnieść sprzeciw. Po zmianie przepisów pozyskanie wiedzy o zgłoszeniu ma być łatwiejsze. Urząd Patentowy powinien bowiem ujawniać jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem w swoim biuletynie – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia do rejestracji – podstawowe informacje o zgłoszonym znaku. Nowe rozporządzenie doprecyzowało praktyczne kwestie związane z techniczną stroną ujawnienia, łącznie z określeniem zakresu danych, jakie musi obejmować. Ujawnienie dokonywane jest w publicznie dostępnej bazie danych na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Z komunikatu dostępnego na stronach urzędu wynika, że jest to baza Register+.
Jeżeli dojdzie do wniesienia sprzeciwu, to on również musi być umieszczony w bazie danych (oprócz ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego”). W rezultacie rozporządzenie usankcjonowało dotychczasową praktykę, stwarzając w tym zakresie jednoznaczną podstawę normatywną dla już funkcjonujących baz danych Urzędu Patentowego.
Rozporządzenie określa także szczegółowe zasady dotyczące przedstawiania lub wyrażania znaku towarowego, języka zgłoszenia oraz załączanych do niego dokumentów, jak również postępowania dotyczącego uznawania w Polsce ochrony międzynarodowych znaków towarowych. W rozporządzeniu ustalono też sposób sporządzania wykazów towarów, których ma dotyczyć ochrona, m.in. dopuszczono możliwość używania tzw. nagłówków klasyfikacyjnych porozumienia nicejskiego lub innych ogólnych terminów – pod warunkiem że są one wystarczająco jasne i precyzyjne.
Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing