Przedstawiamy drugą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
Ta największa od lat nowela p.z.p. weszła w życie 28 lipca 2016 r. Wprowadziła wiele nowych, nieznanych dotychczasowej praktyce zamówień publicznych instytucji, takich jak jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) czy procedura odwrócona badania ofert.

Komentarz do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 2)

W niniejszym odcinku komentujemy art. 15–25a. Przybliżamy najważniejsze dokonane nowelizacją zmiany, a także staramy się dokładniej omówić te regulacje, które wzbudzają szczególne kontrowersje. Ponieważ komentarz adresowany jest do przedsiębiorców, przyjęliśmy zasadę szczegółowego omawiania zmian istotnych dla tej części podmiotów biorących udział w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.
Omówimy m.in. podyktowane unijnym ustawodawstwem zmiany dotyczące tzw. centralnego zamawiającego, przepisy odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu, a także opisujące sposób kształtowania tych warunków.
Poruszamy też kwestię budzącą niezmiennie duże kontrowersje: polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Zaprezentowane zostaną także nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz przybliżona procedura samooczyszczenia się wykonawcy podlegającego wykluczeniu.
Ponadto przedstawiamy przykłady odnoszące się do sposobu wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, czy też wynikające z ostatniej nowelizacji nowe uprawnienia dla zamawiających polegające na doprecyzowaniu oceny spełnienia przez poszczególnych członków konsorcjum warunków udziału w postępowaniu. W komentarzu powołujemy się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne