Ta największa od lat nowela p.z.p. weszła w życie 28 lipca 2016 r. Wprowadziła wiele nowych, nieznanych dotychczasowej praktyce zamówień publicznych instytucji, takich jak jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) czy procedura odwrócona badania ofert.

Komentarz do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 2)

W niniejszym odcinku komentujemy art. 15–25a. Przybliżamy najważniejsze dokonane nowelizacją zmiany, a także staramy się dokładniej omówić te regulacje, które wzbudzają szczególne kontrowersje. Ponieważ komentarz adresowany jest do przedsiębiorców, przyjęliśmy zasadę szczegółowego omawiania zmian istotnych dla tej części podmiotów biorących udział w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.

Omówimy m.in. podyktowane unijnym ustawodawstwem zmiany dotyczące tzw. centralnego zamawiającego, przepisy odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu, a także opisujące sposób kształtowania tych warunków.

Poruszamy też kwestię budzącą niezmiennie duże kontrowersje: polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Zaprezentowane zostaną także nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz przybliżona procedura samooczyszczenia się wykonawcy podlegającego wykluczeniu.

Ponadto przedstawiamy przykłady odnoszące się do sposobu wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, czy też wynikające z ostatniej nowelizacji nowe uprawnienia dla zamawiających polegające na doprecyzowaniu oceny spełnienia przez poszczególnych członków konsorcjum warunków udziału w postępowaniu. W komentarzu powołujemy się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach eDGP>>