Przedstawiamy siódmą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
W niniejszym odcinku prezentujemy przepisy odnoszące się do takich zagadnień, jak wybór oferty wykonawcy, unieważnienie postępowania czy też dokumentowanie postępowania. Ponadto omawiamy przepisy dotyczące zawierania umów ramowych, dynamicznego systemu zakupów oraz konkursu.
Podobnie jak w poprzednich częściach komentarza nie zabraknie w opracowaniu licznych odniesień do poglądów orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Komentarz: Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 7)>>

Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. 1 – 22 listopada 2016 r. (DGP nr 225),
cz. 2 – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),
cz. 3 – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16),
cz. 4 – 21 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
cz. 5 – 21 marca 2017 r. (DGP nr 56),
cz. 6 – 18 kwietnia 2017 r. (DGP nr 75).
Następna część komentarza ukaże się 20 czerwca 2017 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne