Przedstawiamy siódmą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
W niniejszym odcinku prezentujemy przepisy odnoszące się do takich zagadnień, jak wybór oferty wykonawcy, unieważnienie postępowania czy też dokumentowanie postępowania. Ponadto omawiamy przepisy dotyczące zawierania umów ramowych, dynamicznego systemu zakupów oraz konkursu.
Podobnie jak w poprzednich częściach komentarza nie zabraknie w opracowaniu licznych odniesień do poglądów orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.