Przedstawiamy szóstą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.W niniejszym odcinku zostaną zaprezentowane przepisy odnoszące się do terminu związania ofertą, otwarcia ofert, korygowania omyłek w ofertach, przesłanek odrzucenia oferty, w tym w szczególności wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty. Ponadto przedstawione zostaną regulacje dotyczące ustalania kryteriów oceny ofert.