W niniejszym odcinku zostaną zaprezentowane przepisy odnoszące się do terminu związania ofertą, otwarcia ofert, korygowania omyłek w ofertach, przesłanek odrzucenia oferty, w tym w szczególności wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty. Ponadto przedstawione zostaną regulacje dotyczące ustalania kryteriów oceny ofert.

TUTAJ ZNAJDZIESZ KOMENTARZ do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 6)>>

Podobnie jak w poprzednich częściach komentarza nie zabraknie w opracowaniu licznych odniesień do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Poprzednie części komentarza ukazały się:

cz. 1 – 22 listopada 2016 r. (DGP nr 225),

cz. 2 – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),

cz. 3 – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16),

Cz. 4 – 21 lutego 2016 r. (DGP nr 36),

Cz. 5 – 21 marca 2017 r. (DGP nr 56).

Następna część komentarza ukaże się 23 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na eDGP>>