Biorąc pod uwagę fakt, że zwiększają się obowiązki asystentów sędziów – można przypuszczać, że wiele osób pracujących na tym stanowisku będzie musiało jeszcze bardziej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Bez asystenta jak bez ręki

Zawód „asystent sędziego” pojawił się w Polsce wraz z ustawą z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Głównym zadaniem stawianym przed asystentami jest pomoc sędziom w prowadzeniu spraw i wykonywaniu rozmaitych czynności z zakresu administracji sądowej, ale z naciskiem na brak możliwości orzekania.

Oznacza to, że asystent może np. przygotować projekty uzasadnień do orzeczeń, postanowień czy też wyroków i w ten sposób odciążać sędziego w pracy orzeczniczej.

Asystent do wydziału, a nie do sędziego

Podstawową kwestią, jaką rozstrzyga rozporządzenie, jest przydzielanie asystentów sędziów do poszczególnych wydziałów sądu, nie zaś – jak dotychczas – do konkretnego sędziego.

W rozporządzeniu czytamy, że takie rozwiązanie pozwoli na racjonalne rozmieszczenie kadry asystentów sędziów w poszczególnych wydziałach, w zależności od obciążenia pracą.

Jednocześnie umożliwi to dostosowanie zakresu ich czynności do rzeczywistych potrzeb w danym wydziale.

Nowe obowiązki asystentów

Zaproponowano także nowe ujęcie katalogu czynności wykonywanych przez asystentów sędziów. W projekcie możemy przeczytać, że asystentowi sędziego będzie można zlecić samodzielne wykonywanie czynności przygotowawczych i porządkowych, podejmowanych w ramach „obsługi” postępowania sądowego w poszczególnych sprawach.

Asystenci sędziów będą mogli samodzielnie:

1) Dokonywać analizy akt spraw we wskazanym zakresie,

2) Zwracać się do osób i instytucji o nadesłanie informacji niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania,

3) Kontrolować stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd,

4) Sporządzać odpowiedzi na wpływające do danej sprawy pisma, ale niebędące pismami procesowymi,

5) Gromadzić we wskazanym zakresie, orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale. 

Asystenci sędziów będą także zobligowani do wypełniania kart wykonywanych czynności. W ten sposób łatwiej będzie oceniać kwalifikacje i zaangażowanie asystenta – będzie to również ułatwienie podczas dokonywania okresowej oceny pracownika. 

Warto dodać, że Stowarzyszenie Asystentów Sędziów negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia jako wykraczający poza materię delegacji ustawowej wynikającej z art. 155 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Szczegółowe informacje na stronie http://ms.gov.pl/