Anna N. zdawała we wrześniu 2011 r. egzamin notarialny. Komisja egzaminacyjna orzekła, że aplikantka nie zdała: najgorzej poszła jej część polegająca na napisaniu dwóch projektów aktów notarialnych.

Umowa na dwóję

Jeden z projektów aktów dotyczył umowy zamiany nieruchomości pomiędzy spółdzielnią spożywców a spółką, z dopłatą na rzecz spółdzielni.
Był oceniany przez dwóch niezależnych egzaminatorów. Jeden z nich postawił dwójkę, a drugi trójkę: zarzucali pracy m.in. błędne sformułowanie istotnych elementów umowy, niewłaściwą reprezentację stron czy złe wyliczenie opłat sądowych.
Aplikantka odwołała się do komisji egzaminacyjnej II stopnia, jednak ta utrzymała w mocy uchwałę. Anna N. złożyła więc skargę do sądu administracyjnego. Co prawda błędów w pracy było dużo, lecz – jej zdaniem – nie aż tak dużo, by egzamin oblać.

Uznanie egzaminatorów

Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę. Wskazał na charakter prawny uchwał korporacji, podejmowanych w sprawie wyniku egzaminu notarialnego.
– Tak jak w przypadku egzaminów radcowskich czy adwokackich, tak również uchwały dotyczące wyniku egzaminu notarialnego zapadają w warunkach uznania administracyjnego – podkreślił sąd.
Oznacza to, że ocenianie prac pozostaje w gestii komisji egzaminacyjnej.
Kontrola sądowa zaś w przypadku aktów uznaniowych jest ograniczona jedynie do zagadnień legalności. Nie obejmuje zatem kwestii ich zasadności i celowości.
Sąd w szczególności bada spełnienie przez komisję egzaminacyjną takich obowiązków jak wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego czy ocena okoliczności na podstawie całokształtu tego materiału.
Sąd analizuje również, czy sprawę rozpatrzono w świetle całokształtu przepisów dotyczących danej sprawy. Tylko jeżeli stwierdzi naruszenie w tym zakresie, może uchylić decyzję. Nie może wiec sprawdzić, czy egzaminator dobrze ocenił pracę i słusznie postawił dwóję.
Przepisy powierzają bowiem organom administracji decydowanie, jakie merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy będzie najwłaściwsze.
– Sąd nie jest kolejną komisją egzaminacyjną ustalającą wynik egzaminu notarialnego – podsumowali sędziowie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 października 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 974/12.