Na podstawie ich opinii prezes sądu wyznaczy sędziemu indywidualny plan rozwoju zawodowego – to cel projektu rozporządzenia w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziów, jaki Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało właśnie do konsultacji.

Kultura osobista

Sam pomysł oceniania pracy sędziów od początku był mocno krytykowany przez środowisko sędziowskie.
– Wyroki i tak są już kontrolowane przez możliwość wniesienia środków zaskarżenia. I to jest właściwy sposób na zweryfikowanie nieprawidłowości w orzeczeniach. Już teraz konsekwencją słabszej pracy sędziego jest brak awansu. Dodatkowa kontrola nie jest konieczna – przekonuje sędzia Maja Smoderek, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przepisy mówiące o systemie ocen zostały wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 203, poz. 1192) i weszły w życie 28 marca 2012 r. Zgodnie z nimi praca sędziego będzie oceniana w ramach wizytacji wydziału sądu co 4 lata.
Wizytatorzy zostaną powołani najpóźniej do 28 marca 2013 r. Mają zbierać informacje o działalności sędziego: efektywności jego pracy, kompetencjach zawodowych, a także sposobie formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń.
Ponadto przyjrzą się kulturze osobistej sędziego i organizacji przez niego pracy oraz poszanowaniu praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw. Częścią oceny będą w dużej mierze statystyki: m.in. liczba załatwionych spraw, czas na ich rozstrzygnięcie, terminowość sporządzania uzasadnień.
Efekty ich pracy zostaną następnie przedstawione prezesowi sądu. Ten wystawi ocenę i sporządzi indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego na okres minimum czterech lat. „Ma on stanowić źródło kierunku zmian rozwoju zawodowego przez wskazanie potrzeb szkoleniowych” – przekonują autorzy.

Wyścig szczurów

– Nie widzę możliwości realizacji pomysłu o doszkalaniu sędziów. W chwili obecnej nie ma pieniędzy na szkolenia sędziów, którzy chcieliby z nich skorzystać – mówi sędzia Rafał Puchalski, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
– Projekt preferuje pracę na akord i spowoduje wyścig szczurów wśród sędziów. Nie poprawi zaś merytorycznej pracy, a tylko może zaszkodzić jej jakości – podkreśla.
Autorzy twierdzą, że „system ocen pracy sędziów służyć będzie przede wszystkim określeniu standardów należytego wypełniania przez sędziów ich powinności, inspirowaniu i motywowaniu sędziów w kierunku doskonalenia zawodowego”.
– Projekt będziemy oceniać w najbliższym tygodniu i wtedy pojawi się stanowisko Rady – kwituje sędzia Jarema Sawiński, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.

Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji społecznych