W jakim przypadku żona albo mąż odpowiada za długi małżonka

autor: Ewelina Stępień10.12.2012, 07:18; Aktualizacja: 10.12.2012, 08:18
Małżeństwo

Małżeństwoźródło: ShutterStock

Jeśli dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą partnera, wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólnego.

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
Polub Gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

Komentarze (5)

 • lolek(2012-12-10 17:42) Zgłoś naruszenie 00

  w polandii nawet psa będą ścigać jak jego własciciel zostawił długi.
  Taki to kochany/umilowany/ kraj ...żyć nie umierac

  Odpowiedz
 • Keram(2012-12-11 11:09) Zgłoś naruszenie 00

  Sprawa nie jest taka prosta bez determinacji i chytrości można dochodzić długo i właściwie bez konica swoich wierzytelności .
  Wierzyciel, nie mogąc wyegzekwować należnej mu kwoty od dłużników, skierował sprawę do Sądu w celu uzyskania tytułu wykonawczego na przedmiotową kwotę. Następnie po uzyskaniu tegoż tytułu skierował sprawę do Komornika w celu odzyskania wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej z nieruchomości dłużników.
  Komornik pismem poinformował wierzyciela, że nie może prowadzić egzekucji ze wskazanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K(…) z uwagi na fakt, że wskazana nieruchomość jest obecnie własnością żony dłużnika. Wierzyciel, chcąc jednak wyegzekwować należną mu kwotę, ponownie skierował sprawę do Sądu w celu nadania tytułu wykonawczego również przeciwko żonie dłużnika. Podczas rozprawy żona dłużnika argumentowała, że faktycznie przedmiotowa nieruchomość jest obecnie jej własnością , jednak wierzytelność jest jej męża, a więc w takiej sytuacji nie ma podstaw do wydania tytułu wykonawczego przeciwko jej osobie.
  Sąd postanowił nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonce dłużnika ograniczając jej odpowiedzialność do majątku objętego wspólnością majątkową. Swoje postanowienie uzasadniając zapisał, że „istotne w niniejszej sprawie jest ustalenie powstania wierzytelności”. Jak wskazał Sąd w piśmie z dnia 21 września 1998r., wierzyciel dokonał wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej na podstawie art.869 §2 k.c. i zażądał zwrotu wpłaconych przez siebie kwot na podstawie art. 871 k.c. Ten właśnie moment należy uznać za powstanie wierzytelności. Małżonkowie E. i J. W. wyłączyli umową majątkową wspólność małżeńską w dniu 24 lutego 1999r. a więc po dniu powstania wierzytelności. Dlatego też z punktu widzenia zastosowanie art. 47 § 2 k.r.o. umowne wyłączenie wspólności ustawowej już po powstaniu wierzytelności i nawet niezwłoczne zawiadomienie o tym wierzyciela jest pozbawione względem niego skutków prawnych, przewidzianych w przepisach. W związku z powyższym należy uznać, że zawarcie przez małżonków W. umowy majątkowej jest bez znaczenia dla zasad odpowiedzialności małżonka dłużnika z majątku wspólnego”
  Dalej Sąd uzasadnił, że zgodnie z uchwałą S.N. z dnia 03.04.1980r., III CZP 13/80, OSNC 1980/07-8/140„ Nie stanowi przeszkody do nadania tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, klauzuli wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową art.787 k.p.c.) okoliczności, że po powstaniu wierzytelności małżonkowie umownie wyłączyli wspólność ustawową. Otrzymanie przez wierzyciela wiadomości o zawarciu umowy majątkowej i jej rodzaju umożliwia małżonkom skuteczne powoływanie się względem wierzyciela na wyłączenie tą umową wspólności ustawowej (art.47 § 2 k.r.o.) wtedy, gdy otrzymał on taką wiadomość przed powstaniem wierzytelności.
  Wierzyciel skierował uzyskany tytuł do Komornika w celu przeprowadzenia egzekucji. Wówczas komornik wszczął egzekucję, którą żona dłużnika zaskarżyła. Sąd w Kozienicach I Wydział Cywilny uwzględnił skargę. Sąd w Kozienicach I Wydział Cywilny uzasadnił „ Postanowieniem z dnia (…) Sąd nadał powyższemu tytułowi wykonawczemu klauzulę wykonalności także przeciwko małżonce dłużnika z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, celem przeprowadzenia egzekucji ze stanowiącej własność małżonki dłużnika nieruchomości położonej w miejscowość Grzybów, gm. Magnuszew, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K(…).
  W wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego E.i J. W. dokonali wyłączenia z dniem 24 lutego 1999 roku wspólności majątkowej ustawowej a także podziału majątku dorobkowego w ten sposób, że E.W. nabyła w całości nieruchomości w miejscowość Grzybów, gm. Magnuszew, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą.
  W ocenie Sadu Rejonowego (…), złożony przez wierzyciela tytuł wykonawczy uprawnia go do egzekwowania wierzytelności z majątku objętego wspólnością ustawową. Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie jej majątkiem osobistym i nie wchodzi w skład majątku wspólnego (…)
  W tych okolicznościach umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości małżonki dłużnika było zasadne(…)”.
  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 09 września 2009r. (IV CSK 290/09, LEX 560607)
  „Sąd ma obowiązek wyprowadzenia z zebranego w sprawie materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych. Reguła ta, współokreślająca granice swobodnej oceny dowodów nie będzie zachowana, jeżeli wnioski wyprowadzone przez sąd przy ocenie dowodów nie układają się w logiczną całość zgodną z doświadczeniem życiowym, lecz pozostają ze sobą w sprzeczności, a także, gdy nie istnieje logiczne powiązanie wniosków z zebranym w sprawie materiałem dowodowym”.
  Sąd w Kozienicach I Wydział Cywilny, mając tytuły wykonawcze z uzasadnieniem ich nadania przeciwko dłużnikowi i jego żonie, nie wyprowadził z przedstawionego materiału dowodowego powyższych wniosków. Dowodem na to jest fakt, że wierzyciel widząc coraz mniejsze szanse na odzyskanie wierzytelności postanowił wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie kolejnego tytuły wykonawczego nr. 3 w celu dokonania wpisu hipoteki przymusowej dla nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów, gm. Magnuszew, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K(…), aby w lepszy sposób zabezpieczyć swoją wierzytelność.
  Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając kolejny tytuł nr. 3, dokonał również zapisu z „ograniczeniem jej
  ( małżonki dłużnika) odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową”.
  Taki zapis zawsze był konieczny, aby uniemożliwić wierzycielowi dochodzenie przedmiotowej wierzytelności z majątku zgromadzonego przez żonę dłużnika już po dokonaniu przez nią i jej męża rozdzielności majątkowej - zasadne i logiczne.
  Wierzyciel, wyposażony w tytuł wykonawczy, uprawniający do dokonania wpisu hipoteki przymusowej dla przedmiotowej nieruchomości, złożył w Sądzie Rejonowym w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis hipoteki przymusowej w przedmiotowej księdze wieczystej.
  W maju bieżącego roku Sąd w Kozienicach zawiadomił wierzyciela, że w dniu 11 maja 2011r. dokonano wpisu hipoteki przymusowej w przedmiotowej księdze wieczystej.
  Na podstawie tego samego orzeczenia Sąd w Kozienicach I Wydział Cywilny odmawia prowadzenia egzekucji komorniczej dla przedmiotowej wierzytelności, natomiast V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonuje wpisu hipoteki przymusowej – (szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką) dla w/w wierzytelności.
  W Polsce nie ma prawa precedensowego, więc formalnie orzeczenia, przesądzają tylko o sprawach, w których zostały wydane, ale powyższy przypadek to, to samo orzeczenie i ta sama nieruchomość a nawet ten sam Sąd. Skąd więc taka kolizja?
  Na obecnym etapie komornik odmawia prowadzenia egzekucji z nieruchomości na podstawie hipoteki z uwagi na fakt przepisania nieruchomości dłużnika na córkę. Argumentuje, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest inna osoba a nie dłużnicy. Hipoteka – „ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości ”

  Odpowiedz
 • ON(2012-12-12 17:55) Zgłoś naruszenie 00

  Jeszcze raz do KERAM: Kto Ciebie czyta kauzyperdo,nie aśmiecaj forum!!!

  Odpowiedz
 • wacek(2012-12-13 11:14) Zgłoś naruszenie 00

  odpowiada całym swoim majątkiem, więc lepiej ...

  Odpowiedz
 • Keram(2012-12-13 13:39) Zgłoś naruszenie 00

  Szanowny On, zwał jak zwał twoja sprawa i twój poziom. Szanowny On miałem takie zdarzenie, że po zapłaceniu prawnikowi paru tyś. po wysłuchaniu jak jest przygotowany do rozprawy zabroniłem mu wchodziłć na rozprawę. Nie jestem prawnikiem ale uważam, że liczy się skuteczność. Po wielu skutecznych działaniach nawet na rzecz innych wydaję mi sie, że jestem ponad twoje zwroty. Szanowny On a morze tak w cztery oczy? Zresztą z taką osobą nie powinno się dyskutować, ponieważ najpierw usiłuje ona sprowadzić korespondenta do swojego poziomu, a potem pokonać go doświadczeniem w tego typu intrygach, które w końcowym rezultacie mają przynieść oczekiwany przez nią efekt .

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane