W niniejszej sprawie Gorka Salaberria Sorondo zakwestionował zgodność z prawem ogłoszenia o naborze do baskijskiej akademii policji i służb kryzysowych. Zgodnie z jego treścią kandydaci, którzy chcieli wziąć udział w rekrutacji nie mogli mieć ukończonych 35 lat. Mężczyzna uważa, że wymagana w ogłoszeniu granica wieku ogranicza dostęp do funkcji i stanowisk publicznych bez racjonalnych podstaw. Sorondo powołuje się w tym zakresie na dyrektywę w sprawie równego traktowania w zatrudnieniu.

Baskijski sąd najwyższy zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy uregulowanie krajowe, które stanowi, że kandydaci na funkcjonariuszy policji wypełniającej zadania operacyjne i egzekucyjne nie powinni mieć ukończonych 35 lat, jest sprzeczne z dyrektywą.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku trybunał orzekł, że nie.

Przypomniał, że "zgodnie z unijną dyrektywą 2000/78 odmienne traktowanie ze względu na wiek nie powinno być uznane za dyskryminację w przypadku, gdy cecha związana z wiekiem, taka jak fakt posiadania szczególnych zdolności fizycznych, stanowi istotny i determinujący wymóg zawodowy". 

Trybunał zauważył, że ochrona osób i mienia, zatrzymywanie sprawców przestępstw i dozór nad nimi oraz patrolowanie prewencyjne mogą wiązać się z użyciem siły. Dlatego charakter tych zadań wymaga posiadania szczególnej sprawności fizycznej, a wszelkie niedostatki mogą mieć poważne konsekwencje nie tylko dla samych funkcjonariuszy policji i dla osób trzecich, lecz także dla utrzymania porządku publicznego.

W związku z powyższym trybunał orzekł, że hiszpańskie uregulowanie można uznać za odpowiednie.

PS

Wyrok TSUE z 15 listopada 2016 roku ( sygn. C-258/15)