Prokuratoria Generalna RP ma zastąpić obecną Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa - przewiduje projekt ustawy opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowa instytucja nadal będzie reprezentować państwo w postępowaniach przed sądami, ale jej kompetencje będą szersze.

Przygotowany w resorcie skarbu projekt ustawy przewiduje zniesienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w miejsce której zostanie utworzona Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej o - jak wskazano w uzasadnieniu - znacząco odmiennym zakresie działania.

Wyjaśniono, że Prokuratoria Generalna RP będzie wysoko wyspecjalizowanym instytucjonalnym pełnomocnikiem, którego zadaniem ma być "maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów RP, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi".

Zgodnie z uzasadnieniem projekt przewiduje stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i procesowego dla premiera. W projekcie napisano, że Prokuratoria ma opracowywać dla Prezesa Rady Ministrów stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Projekt przewiduje, że Prokuratoria Generalna będzie umocowana do opracowywania rekomendacji i wzorów co do postanowień czynności prawnych oraz opiniowania czynności prawnych "o znacznej doniosłości" dla Rzeczypospolitej Polskiej lub osób prawnych innych niż Skarb Państwa dysponujących mieniem państwowym.

Obowiązkowemu opiniowaniu przez Prokuratorię mają podlegać czynności prawne (przed ich dokonaniem) przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej takiej czynności przekracza 100 mln zł. Poza tym, prezes Prokuratorii Generalnej nie będzie mógł odmówić wydania opinii prawnej, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekroczy 1 mln zł.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że do zadań Prokuratorii będzie należało opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Wskazano, że stworzone zostanie instytucjonalne zaplecze dla rządu i innych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa umożliwiające prowadzenie negocjacji i ugodowe rozwiązywanie sporów. Poza tym, określony ma zostać tryb rozstrzygania przez Prokuratorię Generalną sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także tryb rozstrzygania przez Prokuratorię sporów kompetencyjnych w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa.

Projekt przewiduje też stworzenie organizacyjnych ram polubownego rozstrzygania sporów między jednostkami państwowymi posiadającymi osobowość prawną.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Chodzi o regulacje dotyczące: zastępstwa osób prawnych przed sądami powszechnymi, polubownymi i przed Sądem Najwyższym; działalności Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej; obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej w przypadku czynności prawnych, jeśli wartość ich przedmiotu przekracza 100 mln zł; obowiązku uzyskiwania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz osoby zastępowane opinii Prokuratorii Generalnej dotyczącej umów na doradztwo prawne.