5 listopada wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające nowe zasady w sposobie prowadzenia listy rzeczników patentowych, aktualny wzór legitymacji oraz zmieniające wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych (Dz. U z 2016r., poz. 1738).

Modyfikacje wynikają z rezygnacji z księgi rejestrowej, prowadzonej w formie pisemnej, na rzecz systemu teleinformatycznego.

Dane będą zbierane odrębnie dla każdego rzecznika na specjalnej platformie. Dokumenty będące podstawą do dokonania wpisu na liście rzeczników patentowych, w tym akta osobowe, będą przechowywane w teczkach.

Przepisy zmieniają sposób naliczania opłat za dokonanie i modyfikację wpisu. Do tej pory rzecznik zainteresowany umieszczeniem danych w księdze musiał liczyć się z koniecznością uiszczenia kwoty odpowiadającej 10% najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie Kodeksu pracy. Stawka za modyfikacje wynosiła 5% wskazanej wielkości. Tak więc za umieszczenie wpisu pobierana była opłata 76 zł, a za każdy kolejny 38 zł.

Na mocy nowych przepisów obie stawki uzależnione będą od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Opłata od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych będzie wynosiła 2% tej wartości, a zmiany 1%. Na 2015 roku omawiana kwota została ustalona na poziomie 3899,78 zł . 1% tej wielkości to 39 zł, a 2% to 78 zł.

Tak jak do tej pory adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych usuwane będą z systemu z urzędu po zatarciu kary. Z kolei ponowny wpis, dokonywany po skreśleniu z listy będzie lokowany pod nowym numerem.

Kartonikowe legitymacje zastąpią spersonalizowane karty identyfikacyjne, wykonane ze sztucznego tworzywa. Jednym z ich elementów będzie mikroprocesor umożliwiający zakodowanie podpisu elektronicznego. Dokumenty wydane przed wejściem w życie omawianego rozporządzenia zachowują ważność.