Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań. Zdaniem mecenasa Roberta Nogackiego, założyciela Kancelarii Prawnej Skarbiec, ustawa ta wprowadziła także ograniczenia w korzystaniu z praw przez obywateli.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 904) weszła w życie 2 lipca br. – Ustawa nakłada ograniczenia w korzystaniu ze swobód i praw obywatelskich w celu walki z terroryzmem – ocenia mec. Nogacki.

W myśl ustawy funkcjonariusze ABW, Policji i Straży Granicznej są uprawnieni do pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy lub nieinwazyjnego pobierania materiału biologicznego w celu oznaczenia profilu DNA osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy:

• istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby
• istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo wątpliwość co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• istnieje podejrzenie co do zamiaru nielegalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• istnieje podejrzenie związku osoby ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym
• osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznymUżycie broni palnej

W ramach działań antyterrorystycznych, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu, bezprawnemu, gwałtownemu zamachowi na życie lub zdrowie człowieka lub do uwolnienia zakładnika, omawiana ustawa dopuszcza użycie broni palnej przeciwko osobie dokonującej zamachu albo biorącej lub przetrzymującej zakładnika, czego skutkiem może być śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby.

Specjalnego użycia broni mogą dokonywać funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzący w skład grupy wykonującej działania antyterrorystyczne.

Rejestracja kart telefonicznych

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zmieniła też ustawę Prawo telekomunikacyjne. Chodzi o obowiązek rejestracji przedpłaconych kart telefonicznych (prepaid). Abonenci tzw. przedpłaconych kart telefonicznych muszą podać swoje dane. W przypadku osób fizycznych jest przewidziany obowiązek podania co najmniej następujących danych:

• imienia i nazwiska;
• numeru ewidencyjnego PESEL albo nazwy i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu.

Abonenci niebędący osobami fizycznymi muszą podawać co najmniej dane dotyczące:

• nazwy;
• numeru identyfikacyjnego REGON lub NIP, lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych jest uzależnione od podania przez abonenta wskazanych wyżej danych oraz potwierdzenia ich prawdziwości. Procedura podania danych i ich potwierdzenia może być przeprowadzona także elektronicznie. W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania dostawców usług telekomunikacyjnych potwierdzenie danych abonenta jest możliwe także za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług.

Osoby, które używały kart prepaid przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 2. lipca br. muszą podać swoje dane do końca stycznia 2017 r.

Źródło: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych