Uzasadnienie wyroku to ustne podanie motywów rozstrzygnięcia. Sąd powinien w nim wytłumaczyć, dlaczego wydał takie, a nie inne orzeczenie.
Aby uzyskać uzasadnienie wyroku, trzeba złożyć stosowny wniosek. Obowiązuje restrykcyjny termin wynoszący zaledwie siedem dni od ogłoszenia wyroku
Zdarza się, że strona nie stawia się na rozprawie, podczas której sąd ogłasza wyrok. Uważa bowiem, że i tak powinna zostać powiadomiona o treści rozstrzygnięcia. Nic bardziej mylnego. Odpis wyroku musi być doręczony tylko osobie pozbawionej wolności. Każdy inny uczestnik sporu ma obowiązek samodzielnie dowiedzieć się o wynik postępowania. Ten, kto z jakichś względów nie mógł stawić się na rozprawie, powinien niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem danego wydziału i uzyskać potrzebne informacje.