Nagrobek, podobnie jak inne części naszego majątku, można objąć ochroną. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być bowiem każdy interes, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.
W tym przypadku składka to z reguły koszt rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie przy polisie na poziomie kilku tysięcy złotych. Duży wpływ na cenę ma zakres ochrony, który określają ubezpieczyciele w przedstawianych klientom ofertach. Z reguły posiadacz polisy zabezpiecza się przez takimi zdarzeniami losowymi, jak niekorzystny wpływ na nagrobek czynników atmosferycznych, wandalizm i kradzież elementów pomnika. Chodzi przy tym o zniszczenia tych jego części, które są zamontowane na stałe. A więc naprawa szkód powstałych wskutek dewastacji rzeźby przymocowanej do nagrobka będzie objęta ubezpieczeniem, ale z tytułu kradzieży ozdobnego wazonu postawionego na płycie rekompensata nie przysługuje. Ponadto ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek procesu starzenia się nagrobka. Oczywiście na etapie opłacania polisy w ramach indywidualnych uzgodnień z ubezpieczycielem można próbować ustalić inny zakres ochrony.
Oferty ubezpieczenia nagrobka najłatwiej znaleźć za pomocą internetowych wyszukiwarek. Mimo że tego rodzaju polisy nie należą do najbardziej popularnych, to oferuje je wielu ubezpieczycieli, więc jest w czym wybierać. Zawierając umowę, warto dołączyć do niej zdjęcia nagrobka. Taki materiał może być pomocny jako dowód, gdy dojdzie do uszkodzeń pomnika i konieczne będzie uzasadnienie poniesienia nakładów o określonej wysokości w celu przywrócenia nagrobkowi stanu pierwotnego. Zdjęcia obrazują choćby to, z jakiego materiału wykonano płyty nagrobne.
Dzięki wykupieniu polisy czytelnik będzie mógł w przyszłości w razie dewastacji nagrobka zgłosić ubezpieczycielowi szkodę i zażądać wypłaty środków niezbędnych do dokonania napraw.
Podstawa prawna
Art. 821 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Ogólne warunki ubezpieczenia przedstawiane klientowi przez ubezpieczyciela.