Obowiązuje całkowity zakaz mycia samochodów w miejscach do tego nieprzystosowanych, bez względu na to, czy przy tych czynnościach stosowane są detergenty zagrażające środowisku.
Za takie miejsce uważane jest każde, które nie zostało wyznaczone specjalnie do mycia pojazdów przez mieszkańców, np. przez radę gminy, zarządzającego konkretnym osiedlem albo spółdzielnię mieszkaniową. Powinno ono spełniać określone wymogi, m.in. mieć odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej, ponieważ nie może ona spływać do studzienki przeciwdeszczowej.
Oczywiście nie na każdym osiedlu zakaz jest bezwzględnie przestrzegany (co zresztą stanowi naruszenie przepisów przez osoby odpowiedzialne za egzekwowanie go) i zapewne dlatego pan Paweł nie miał żadnych przykrości z powodu mycia samochodu pod blokiem w poprzednim miejscu zamieszkania. Teraz jednak nasz czytelnik powinien skontaktować się ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową i wyjaśnić, czy w jej regulaminie znajduje się zapis o tym, że na terenie osiedla zostały wyznaczone miejsca do mycia samochodów. Jeśli takich miejsc nie ma, członkowie mogą złożyć pisemny wniosek do zarządu wspólnoty, spółdzielni lub na walnym zgromadzeniu członków o ich wyznaczenie.
Za mycie samochodu pod domem w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą kary pieniężne. Są one przewidziane w uchwałach rad gmin zawierających stosowny regulamin. Regulamin rady jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Grzywna może również zostać wymierzona za popełnienie wykroczenia polegającego na niszczeniu i uszkadzaniu roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. A takie zniszczenia może spowodować niefrasobliwe mycie tam samochodu.
Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Art. 4 ust. 2 pkt 1c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).