Podania mogą być składane praktycznie w każdej sprawie, która ułatwi mieszkańcom życie i funkcjonowanie na terenie gminy. Adresaci muszą na nie odpowiedzieć, ale petycje powinny spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane prawem.
Czy można wnosić o udostępnienie placu zabaw
Od niedawna mieszkam w małej miejscowości. Mam dzieci, którym w wolnych chwilach chciałbym zapewnić atrakcyjne spędzenie czasu. Na terenie samorządowego przedszkola jest plac zabaw, ale dyrektor placówki nie udostępnia go podczas weekendów. Czy zwrócenie się do wójta może coś zmienić w tej kwestii?
TAK
Jeśli dzieci chcą korzystać z placyku w weekendy, a ten jest w tym czasie zamknięty, warto zwrócić się z petycją do wójta gminy. Dobrze jest zebrać podpisy od innych rodziców, którzy też są zainteresowani dostępem do tego miejsca. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, przy których znajdują się często zmodernizowane place zabaw, z obawy przed wandalami nie udostępniają ich w czasie wolnym od zajęć. Można jednak wyznaczyć jednego z pracowników placówki do otwierania obiektu np. w określonych godziny. Dodatkowo na placu zabaw należy zamieścić tablice informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu, a także zawrzeć klauzule, że dzieci powinny przebywać pod opieką dorosłych.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy jest możliwe wnioskowanie na różne sposoby
W czasie zebrania z wójtem i radnymi wystąpiłem z wnioskiem o utwardzenie gminnej drogi do nowego osiedla. Otrzymaliśmy takie zapewnienie, ale od kilku miesięcy nic się nie dzieje w tej sprawie. Czy petycja może być składana w formie ustnej?
NIE
Powinna mieć formę pisemną, można ją wnieść również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Musi też zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego. Jeśli jest wnoszona przez grupę podmiotów, należy oznaczyć każdy z nich i głównego reprezentanta. Konieczne jest także wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. W składanym dokumencie należy też pamiętać o oznaczeniu adresata i określeniu przedmiotu petycji. W korespondencji można wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej urzędu wniesionej petycji. Petycja pisemna powinna być podpisana, wysłana e-mailem musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu przesyłającego dokument.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy można wystąpić w cudzym imieniu
W niedalekim sąsiedztwie samotna kobieta mieszka w domu, który grozi zawaleniem. Nie wspomnę już o warunkach, jakie tam panują. Choć sama się nie skarży, to według mnie warunki są dramatyczne i gmina powinna jej pomóc. Czy moja petycja będzie rozpatrzona, jeśli bez zgody kobiety wystąpię o przyznanie jej mieszkania komunalnego?
NIE
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego, np. sąsiada, powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej osoby, w której imieniu występujemy, a ona sama musi wyrazić na to zgodę, którą dołącza się do petycji. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody urząd może w terminie 30 dni od jej złożenia zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie jej w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie dokona, pismo nie zostanie rozpatrzone.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy petycja jest rozpatrywana dłużej niż inne sprawy
Dom kultury w naszej gminie niemal cały czas jest zamknięty, nie ma tam żadnych zajęć ani występów. Wniosłem w tej sprawie petycję do wójta, ale od dwóch miesięcy nie mam żadnej informacji zwrotnej. Czy gmina ma jeszcze czas na ustosunkowanie się do niej?
TAK
Co do zasady sprawy urzędowe w myśl kodeksu postępowania administracyjnego są rozpatrywane w ciągu miesiąca, a jeśli wymagają konsultacji z innym urzędem i są dość zawiłe, należy się liczyć z tym, że będzie to trwało dwa a nawet trzy miesiące. Jeśli rozpatrzenie petycji uzależnione jest np. od opinii innego podmiotu, termin może się wydłużyć maksymalnie o kolejne trzy miesiące. W niektórych przypadkach czekanie może więc trwać pół roku.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy zły adresat blokuje załatwienie problemu
Wysłałam do gminy petycję podpisaną przez innych mieszkańców w sprawie wycinki drzew przy drodze biegnącej przez naszą miejscowość. Dochodzi tu do wielu wypadków. Przypadkowo dowiedziałam się, że przydrożne rowy i droga należą do powiatu, a nie do gminy. Czy muszę jeszcze raz wysyłać petycję?
NIE
Niewłaściwy adresat petycji przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od złożenia, do właściwego podmiotu. Musi o tym zawiadomić osobę, która wnosiła petycję. Jeśli postulaty zawarte w dokumencie dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości i przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy dodatkowe petycje mogą zmienić decyzję wójta
Dwa miesiące temu napisałem petycję w sprawie ogrodzenia boiska sportowego i zamontowania trybun. Gmina odpowiedziała, że nie może być ona pozytywnie rozpatrzona, bo nie ma na to środków. Czy jeśli inni mieszkańcy będą składać również takie postulaty, urząd zmieni decyzję?
NIE
Petycje, które już raz były rozpatrzone przez urząd, nie są ponownie analizowane. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w kolejnym postulacie mieszkańcy powołają się na nowe fakty lub dowody. Jeśli jednak nie ma takich przesłanek, urząd informuje o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia i podaje, jak się do wnoszonych postulatów odniósł wcześniej.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Czy można wnosić petycje w sprawie opieki zdrowotnej
W naszej gminie jest kilka wsi i tylko jeden ośrodek zdrowia. Brakuje lekarzy i trzeba czekać w długich kolejkach. Czy powinnam z tym problemem zwrócić się do gminy?
TAK
W większości samorządów jest powołany kierownik kilku gminnych ośrodków zdrowotnych, który zajmuje się koordynacją i obsadą kadrową lekarzy w przychodniach. Jeśli jednak mieszkańcy nie mają dostępu do właściwej opieki, to z takim zastrzeżeniem trzeba zgłosić się do radnych lub wójta – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest zadaniem własnym gminy. Warto więc wnieść petycję podpisaną przez mieszkańców do wójta gminy o większą dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).
Czy można wnioskować o transport
Po wakacjach zlikwidowano u nas cztery z pięciu linii autobusowych, nie mamy jak dostać się do urzędu i przychodni lekarskiej. Czy gmina powinna rozpatrzyć postulat o zwiększenie częstotliwości przejazdu autobusów przez cały jej obszar?
TAK
Samorząd powinien zadbać o lokalny transport zbiorowy. Dlatego z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości przejazdów lokalnych autobusów jak najbardziej można się zgłosić do gminy. Samorządy najczęściej do takiego transportu dopłacają, aby przewoźnicy obsługiwali również tereny mniej zaludnione, które są często dla nich nieopłacalne.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).
Czy gmina musi zapewnić mieszkańcom wodę
Z kilkoma sąsiadami mieszkamy pod lasem i korzystamy z własnych studni głębinowych. Chcielibyśmy jednak, aby gmina doprowadziła do nas wodociąg i kanalizację. Czy możemy wystąpić z taką petycją?
TAK
Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do jego zadań własnych. Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia mieszkańcom wodociągów i zaopatrzenia ich w wodę oraz kanalizację. Do jej zadań należy również usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Każdy wójt wspólnie z radnymi powinien działać w tym kierunku, aby wszystkie z wymienionych wyżej obowiązków były wobec mieszkańców zrealizowane. Nie zawsze jednak gminę stać na wykonanie wszystkich tych zadań. Jeśli jednak będą wpływać petycje, to samorząd będzie musiał się do nich odnieść.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).
Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).