Dopisanie np. małżonka, dziecka lub osoby niespokrewnionej jako współwłaściciela nieruchomości (domu, mieszkania, działki) wymaga najpierw zawarcia umowy darowizny lub sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dopiero na tej podstawie można złożyć wniosek do właściwego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego o odpowiedni wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Całą procedurą zajmuje się najczęściej notariusz. Znacznie rzadziej wpis współwłaściciela następuje na podstawie orzeczenia sądu.

O dopisaniu kogokolwiek do współwłasności domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości decyduje osoba, która jest właścicielem, czyli w języku prawniczym: posiada stosowny tytuł prawny. Należy tu pamiętać o jednej, zasadniczej różnicy. Dom czy inna nieruchomość to nie samochód i nie można skutecznie dopisać współwłaściciela jedną wizytą w urzędzie. W przypadku bowiem nieruchomości każda operacja dotycząca zmiany sytuacji właścicielskiej wymaga co do zasady formy aktu notarialnego lub orzeczenia sądu.

W praktyce często spotykaną sytuacją jest wola dopisania jako współwłaściciela domu czy mieszkania członka rodziny: np. małżonka, dziecka. Rzadziej współwłasność rozciągana jest także na osoby niespokrewnione. Tak czy inaczej dopisanie kogoś wymaga wizyty u notariusza, który sporządzi odpowiedni akt i złoży odpowiednie dokumenty w wydziale ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Oczywiście do dokonania takiej czynności nie wystarczy wziąć ze sobą przyszłego współwłaściciela do kancelarii notarialnej i wskazać go palcem żądając, by dopisać tę osobę do księgi wieczystej. Każda bowiem osoba, które ma zostać dopisana do księgi wieczystej danej nieruchomości (domu, działki, mieszkania) musi mieć odpowiedni tytuł prawny, podobnie jak właściciel. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że zanim ktoś wejdzie w prawa współwłaściciela musi okazać dokument, z któego bęzie wynikało, że ma prawo być wpisanym do księgi wieczystej.

Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

Takim dokumentem może być np. umowa sprzedaży części domu, mieszkania albo - co często jest stosowane w relacjach rodzinnych - umowę darowizny. Jako że mówimy tu o nieruchomościach - każdy taki dokument / umowa także musi mieć formę aktu notarialnego. Przy umowie darowizny części nieruchomości np. dla członka rodziny kosztami są: taksa notarialna (wraz z podatkiem VAT) oraz podatek od spadków i darowizn.

Dopiero na podstawie notarialnie zawartej umowy darowizny lub sprzedaży części nieruchomości można dokonać dopisania osoby lub osób jako współwłaścicieli w księdze wieczystej nieruchomości. W praktyce całością zajmuje się notariusz, który dopilnuje zarówno odpowiedniej formy umowy darowizny / sprzedaży jak i zajmie się złożeniem stosownych dokumentów w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Koszty. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć u notariusza? W przypadku często spotykanej umowy darowizny darczyńca musi się liczyć z następującymi kosztami u notariusza:

  • taksa notarialna
  • podatek VAT (23 proc.)
  • opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wraz z wynagrodzeniem dla notariusza za przesłanie do sądu wniosku o dokonanie wpisu
  • podatek od spadków i darowizn (jest pobierany, gdy np. darowizna obejmuje także synową lub zięcia)

Przykładowo, jeśli dom, mieszkanie lub działka ma wartość 400 tys. złotych, wówczas taksa notarialna wraz z podatkiem VAT i opłatą sądową za wpis do księgi wieczystej wyniesie ponad 3 000 zł. O precyzyjne wyliczenie kosztów planowanej umowy warto wcześniej zapytać wybranego notariusza.

Pożyczka w rodzinie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?