Rejestracja samochodu wydaje się sprawą banalną. Jest jednak zajęciem czasochłonnym. Bo choć sama procedura w urzędzie może się zamknąć w pół godziny, to w kolejce do okienka postoimy znacznie dłużej. A jeśli zapomnimy choć jednego dokumentu, trzeba będzie odstać swoje od początku
Postępowanie przy rejestracji zależy od tego, czy dotyczy ona pojazdu nowego, czy starego, kupionego w kraju, czy za granicą (do tego w Unii lub poza nią). Dodatkowe wymagania stawiane są właścicielom samochodów zabytkowych i tzw. samoróbek (SAM). Najprościej zarejestrować nowe auto kupione w kraju. Prześledźmy zatem na wstępie kolejność działań krok po kroku:
KROK 1
Wypełniamy wniosek
Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu w miejscu zamieszkania. Uwaga! Fakt zamieszkania należy potwierdzić zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Formularz można pobrać ze strony internetowej urzędu, ale druki są również wyłożone na miejscu. Na ogół jest dość czasu (kolejka) na wypełnienie wniosku na miejscu. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielenie przez nich pełnomocnictwa.
KROK 2
Kompletujemy załączniki
Potrzebne będą:
wDowód własności pojazdu: faktura VAT potwierdzająca zakup, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
wŚwiadectwo zgodności WE. To dokument wydany przez producenta, który potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo zgodności WE ważne jest we wszystkich krajach UE.
wKarta pojazdu. W tym dokumencie odnotowywane są wszelkie jego modyfikacje i zmiany właścicieli. Wystawia go producent (lub importer).
wDokument tożsamości właściciela (do wglądu). Gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Jeżeli jest to osoba prawna, konieczny jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Zarejestrować pojazd w imieniu osoby prawnej mogą wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Powyższe dokumenty należy przedstawić w oryginale.
KROK 3
Płacimy
Podstawowy koszt rejestracji pojazdu to 180,50 zł. W tym:
wtablice rejestracyjne 80,00 zł,
wdowód rejestracyjny 54,00 zł,
wpozwolenie czasowe 13,50 zł,
wnalepka kontrolna 18,50 zł,
wnalepka legalizacyjna 12,50 zł,
wopłata ewidencyjna 2,00 zł.
Jeśli zdecydujemy się na indywidualne tablice rejestracyjne, dopłacamy 1000 zł (ale nie płacimy za tablice zwykłe). Koszt takiej ekstrawagancji to w sumie 1100,50 zł.
Opłaty można wnieść przelewem na rachunek bankowy urzędu bądź bezpośrednio w kasie.
KROK 4
Odbieramy „miękki” dowód
Urząd wydaje decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym przez 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną.
KROK 5
Opłacamy obowiązkowe ubezpieczenie OC w dniu rejestracji.
KROK 6
Odbieramy „twardy” dowód
Decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym należy odebrać przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego. Informację, że dowód jest już gotowy, dostaniemy z urzędu (SMS-em, e-mailem) lub znajdziemy na stronie www.pojazd.pwpw.pl. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwracamy pozwolenie czasowe i okazujemy ważną polisę OC. ⒸⓅ
Samochód używany kupiony w kraju
Patrz krok 2.
● Dowodem własności może być dodatkowo: umowa przewłaszczenia, np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia.
● Dołączamy dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego.
● Zdejmujemy stare tablice rejestracyjne (jeżeli samochód kupujemy w ramach tego samego powiatu, nie zostaną zmienione).
Patrz krok 3.
Jeżeli nie zmieniamy tablic, płacimy tylko 81 zł.
Patrz krok 5.
Można zawrzeć nowe ubezpieczenie lub przejąć ubezpieczenie poprzedniego właściciela.
Samochód kupiony za granicą (nowy lub używany)
Patrz krok 2.
Zamiast świadectwa zgodności WE mogą być też dopuszczenie jednostkowe pojazdu (patrz pkt 3 w ramce Samoróbka), decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
Dodatkowo potrzebne będą:
● dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii,
● dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku, jeśli samochód został sprowadzony z kraju unijnego,
● zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
● stare tablice rejestracyjne.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
Patrz krok 3.
Dodatkowo płacimy 75 zł za wydanie karty pojazdu.
Samochód zabytkowy
Patrz krok 2.
Dodatkowo potrzebne będą:
● uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie go w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
● zaświadczenie z badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny jego stanu technicznego,
● dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o jego braku,
● stare tablice rejestracyjne.
Jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy – stosowne dokumenty (patrz: samochód z zagranicy).
Patrz krok 3.
Tablice rejestracyjne dla pojazdu zabytkowego kosztują 100 zł (razem 200,50 zł).
Samoróbka (SAM)
Zanim zrobisz krok 1.
● Wypełnij wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej. Dołącz oświadczenie, że jesteś właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.
● Złóż wniosek w powiecie, w wydziale administracji i spraw obywatelskich (urzędy zorganizowane są różnie, mogą nazywać się inaczej). Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Odbierz decyzję w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu.
● Zwróć się do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji lub Instytutu Transportu Samochodowego o uzyskanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (koszt według wyceny, min. 800 zł).
Patrz krok 3
Dołącz uzyskane na wstępie dokumenty.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1038). Rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088). Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2302 ze zm.).