W czternastym, ostatnim odcinku komentarza do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne omawiamy artykuły 338–400. Artykuły 338–348 dotyczą międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego.
Omówione zostaną jego wybrane zagadnienia, w szczególności dotyczące jurysdykcji krajowej oraz zasad współpracy z zagranicznymi organami postępowania restrukturyzacyjnego. Niewątpliwie kwestie te są szczególnie istotne w związku z funkcjonowaniem wspólnego rynku Unii Europejskiej, ale również licznych przedsiębiorców z państw nienależących do Unii, którzy co najmniej część swojej działalności prowadzą w Polsce.
W niniejszej części zostaną również omówione artykuły 349–361, które stanowią regulację dotyczącą postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów oraz artykuły 362–367, które dotyczą postępowania wobec emitentów obligacji.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 14 – ostatnia)>>

Konieczność modyfikacji ogólnych zasad postępowania restrukturyzacyjnego wynika w tym przypadku ze specyfiki działalności takich podmiotów, która wymusza wprowadzenie specjalnych zasad ich restrukturyzacji.
Pomijamy omawianie przepisów przejściowych, ponieważ ograniczają się one wyłącznie do wskazania, jakie przepisy należy stosować do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy oraz aspektów technicznych – przekształcenia licencji syndyka oraz sposobu dokonywania obwieszczeń do czasu wejścia w życie przepisów o rejestrze obwieszczeń. Pomijamy również omawianie przepisu końcowego, który ogranicza się do wskazania dat wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy.
Autorem komentarza do artykułów 338–367 jest Piotr Zimmerman. Autorem komentarza do przepisów 399–400 jest Bartosz Sierakowski.
Poprzednie części komentarza ukazały się: l cz. 1 – 22 września 2015 r. (DGP nr 184), l cz. 2 – 27 października 2015 r. (DGP nr 209), l cz. 3 – 24 listopada 2015 r. (DGP nr 228),
cz. 4 – 29 grudnia 2015 r. (DGP nr 252),
cz. 5 – 26 stycznia 2016 r. (DGP nr 16),
cz. 6 – 23 lutego 2016 r. (DGP nr 36),
cz. 7 – 22 marca 2016 r. (DGP nr 56),
cz. 8 – 26 kwietnia 2016 r. (DGP nr 80),
cz. 9 – 17 maja 2016 (DGP nr 94),
cz. 10 – 22 czerwca 2016 (DGP nr 118),
cz. 11 – 26 lipca 2016 (DGP nr 143)
cz. 12 – 23 sierpnia 2016 (DGP nr 162).
cz. 13 – 27 września 2016 (DGP nr 187)
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach eDGP>>