Zarząd może reprezentować jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, o ile jego jedynym członkiem nie jest jedyny wspólnik.
TEZA Jedyny wspólnik spółki jednoosobowej w organizacji nie może reprezentować tej spółki ani jako pełnomocnik, ani jako członek zarządu jednoosobowego.
Reklama

Reklama
STAN FAKTYCZNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wniosła do sądu skargę na postanowienie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona podpisana przez pełnomocnika spółki. Spółka została wezwana do złożenia dokumentu określającego umocowanie do jej reprezentowania, tj. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeśli nie została jeszcze zarejestrowana, to aktu założycielskiego spółki, oraz do złożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu spółki przed sądem administracyjnym. Spółka przesłała akt założycielski, wyjaśniając, że nie została jeszcze zarejestrowana. Złożyła również pełnomocnictwo, w którym prezes spółki, upoważnił M.P. do reprezentowania spółki.
UZASADNIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę. Wyjaśnił, że z przedłożonego aktu założycielskiego spółki wynika, że do pierwszego zarządu powołano R.P. jako prezesa oraz że zarząd do prowadzenia bieżącej działalności spółki może powołać pełnomocników lub prokurentów. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł i R.P. objął wszystkie udziały. W takiej spółce w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, poza zgłoszeniem do sądu rejestrowego (art. 162 kodeksu spółek handlowych). Zarząd może zatem reprezentować jednoosobową spółkę z o.o. w organizacji, o ile jego jedynym członkiem nie jest jedyny wspólnik sp. z o.o. Innymi słowy, powołanie w jednoosobowej spółce jednoosobowego zarządu, w skład którego wchodzi tylko jedyny wspólnik, prowadzi do tego, że spółka nie może dokonywać czynności prawnych z uwagi na braki w reprezentacji.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 22 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 283/16