Prezentujemy szereg zmian w kodeksie cywilnym oraz kodeksie postępowania cywilnego, które wchodzą w życie 8 września 2016.

NOWE ZASADY WNOSZENIA PISM PROCESOWYCH
Znowelizowane przepisy przewidują utworzenie w sądach powszechnych elektronicznych biur podawczych. Dzięki nim we wszystkich sprawach cywilnych będzie można wnosić pisma procesowe – obok tradycyjnej formy – również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z elektronicznej drogi kontaktu będzie można w każdym momencie zrezygnować. Sądy mają trzy lata na utworzenie EBP.
DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE
Sąd ma dokonywać doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (gdy adresat wniósł pismo za pośrednictwem tego sytemu albo gdy dokonał wyboru wnoszenia pism tą drogą). W praktyce doręczenie następować ma w chwili zalogowania się adresata do systemu. W razie braku potwierdzenia odbioru korespondencji doręczenie będzie uznawane za skuteczne z upływem czternastu dni od daty umieszczenia pisma w systemie.
DORĘCZENIA MIĘDZY PEŁNOMOCNIKAMI
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie będą musieli w toku sprawy załączać do pism wnoszonych do sądu dowodu ich wysłania (listem poleconym) pełnomocnikowi strony przeciwnej. Wystarczy złożenie oświadczenia w tej sprawie.
WYŁĄCZENIA SĘDZIEGO NA NOWO
Złożenie wniosku o wyłączenie sędziego nie będzie już tamowało postępowania w sprawie. Sędzia, wobec którego złożono wniosek o wyłączenie, nadal będzie mógł prowadzić postępowanie, z wyjątkiem orzeczenia albo zarządzenia kończącego sprawę.
WZYWANIE ŚWIADKÓW
Sędzia będzie miał prawo wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy (np. faksem czy telefonicznie), jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy.
ŁATWIEJSZE SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI
Obok formy pisemnej ustawodawca dopuszcza także dokumentową i elektroniczną. W praktyce oznacza to, że zgodę na zawarcie kontraktu można teraz wyrazić za pośrednictwem SMS-a czy wiadomości e-mail i nie jest konieczne potwierdzanie woli na piśmie. Oświadczenie musi być jednoznaczne. Napisanie w wiadomości „OK” może więc nie wystarczyć.
NIEPOTRZEBNY PODPIS
Podpis nie jest już obligatoryjnym elementem dokumentu.
ŁATWIEJSZE ROZSTRZYGANIE ZBIEGU EGZEKUCJI
Egzekucję prowadzi ten organ, który pierwszy dokonał zajęcia. Gdy nie da się ustalić pierwszeństwa – ten organ, który egzekwuje większy dług.
BEZ OBOWIĄZKU WSKAZYWANIA SPOSOBU EGZEKUCJI
Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie będzie musiał wskazywać majątku dłużnika, z którego komornik ma prowadzić egzekucję.
ELEKTRONICZNE ZAJĘCIE RACHUNKU BANKOWEGO
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie odbywać się drogą elektroniczną, a komornik i bank całą korespondencję będą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zajęcie będzie szybsze (blokada środków na koncie niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym) i tańsze (zajęcie będzie kosztować 0,5 zł, dziś nadanie jednego listu kosztuje 4,5 zł).
ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA KOMORNIKÓW
Korespondencja z ZUS czy urzędami skarbowymi będzie odbywać się za pośrednictwem system ePUAP.
ZMIANA KWOTY WOLNEJ OD EGZEKUCJI
Kwota wolna od egzekucji wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (w każdym miesiącu).
ZMIANA WNOSZENIA SKARG NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA
Skargę na czynności składa się do bezpośrednio do komornika, który może ją albo uwzględnić, albo przekazać do sądu. Wyłączono też możliwość składania skargi na wezwanie do usunięcia braków pisma, zawiadomienie o terminie czynności oraz uiszczenie podatku przez komornika.
KOMORNICZE WYJAWIENIE MAJĄTKU
Komornik będzie upoważniony do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli dłużnik nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.