Ministerstwo Sprawiedliwości chce zminimalizować ryzyko wycieków pytań na prawniczych egzaminach wstępnych i zawodowych (adwokackich, radcowskich, komorniczych oraz notarialnych). Do konsultacji społecznych trafił właśnie komplet projektów rozporządzeń uszczelniających zasady działania komisji odpowiedzialnych za układanie zadań.
„Projektowana regulacja zakłada wyeliminowanie możliwości posiadania na posiedzeniach zespołu urządzeń służących do odbioru, przekazywania, przechowywania, utrwalania i powielania informacji. W drodze wyjątku zezwolić na posiadanie tego typu urządzeń może wyłącznie przewodniczących zespołu lub jego zastępca, o czym czyni się wzmiankę z uzasadnieniem w protokole z posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Członkowie komisji układającej pytania – poza autorami konkretnych zadań – nie będą mogli na jej posiedzeniu sporządzać również notatek. Dostęp do treści pytań szykowanych na egzamin w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji zastrzeżony będzie wyłącznie dla przewodniczącego zespołu lub jego zastępcy. Dopiero za ich zgodą zajrzeć do materiałów będą mogli inni autorzy egzaminu, i to wyłącznie w zakresie zgłaszanych przez nich propozycji.
„Dla zapewnienia sprawnej pracy zespołu, a przede wszystkim mając na uwadze zabezpieczenie zadań przed nieuprawnionym ujawnieniem” układający egzaminy prawnicze zostaną również wyposażeni w sprzęt komputerowy zawierający system informacji prawnej, uniemożliwiający jednak przesył lub odbiór informacji. Na zakup laptopów przewidziano już – w ramach planu finansowego departamentu informatyzacji rejestrów sądowych resortu sprawiedliwości na rok 2016 – 157 tys. zł. Projekty mają wejść w życie w 7 dni od dnia ogłoszenia.
W skład poszczególnych zespołów wchodzą przedstawiciele MS – sędziowie – oraz samorządów zawodowych, tj. adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy. Jak tłumaczy resort, prace każdego z tych ciał prowadzone są na przestrzeni kilku miesięcy i odbywają sie zarówno na posiedzeniach, jak i poza nimi (w ramach pracy własnej poszczególnych członków zespołów). Propozycje pytań lub zadań egzaminacyjnych opracowywane są w formie elektronicznej przez poszczególnych członków, poza posiedzeniami. Na spotkaniach tych poddawane są natomiast pod dyskusję i ustalana jest ich finalna wersja. W przypadku jednak konieczności dalszej pracy nad pytaniami autorzy dokonują ich modyfikacji już poza posiedzeniami zespołu.
Podejrzenia wycieku zagadnień towarzyszyły tegorocznemu egzaminowi adwokackiemu. W tej sprawie resort sprawiedliwości złożył zawiadomienie do prokuratury.
Podejrzenia wycieku towarzyszyły sprawdzianowi adwokackiemu
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń przesłane do konsultacji publicznych