Przejąłem od ojca aptekę w drodze darowizny. On przeszedł na emeryturę. Czy to oznacza, że automatycznie może na mnie przejść zezwolenie na jej prowadzenie, skoro spełniam wszystkie wymogi, które spełniał mój ojciec?
Nie, pomimo przejęcia własności apteki nie nastąpiło automatyczne przejście zezwolenia na jej prowadzenie. Zezwolenie na prowadzenie apteki jest decyzją administracyjną, która jest wyłączona z obrotu cywilnoprawnego. O nieprzenoszalności zezwolenia na nabywców apteki świadczy wiele regulacji ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: u.p.f.). Przykładowo zgodnie z art. 104 u.p.f. zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, jeżeli zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną, rezygnacji z prowadzonej działalności, likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2007 r. (sygn. akt II OSK 350/06). Zdaniem NSA u podstaw zasady nieprzenoszalności uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji jest ochrona interesu publicznego (w tym m.in. ochrona zdrowia, życia, bezpieczeństwa, porządku publicznego). Sąd podkreślił, że co do zasady przyjmuje się, iż brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z jej zakazem.
Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje w drodze decyzji organu, który ją wydał. Dokonana przez osobę fizyczną darowizna apteki oznacza rezygnację z prowadzonej wcześniej działalności, a ten fakt prowadzi do wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Przy czym należy zauważyć, że u.p.f. przewidziała wyjątek od ww. zasady. Zgodnie bowiem z art. 104 ust. 1a u.p.f. zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej następców prawnych spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3–4b i art. 101 pkt 2–4 u.p.f. Następca prawny prowadzący aptekę musi jednak wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmian w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało ono wydane, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej, która prowadziła aptekę.
Podstawa prawna
Art. 104 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.).