Niewypłacalność spółki osobowej nie pociąga za sobą automatycznie zaistnienia niewypłacalności wspólnika takiej spółki.
TEZA Wspólnik i spółka posiadają niezależną od siebie zdolność upadłościową, co oznacza, że podstawy ogłoszenia upadłości powinny być ocenione odrębnie w stosunku do każdego z tych podmiotów.
STAN FAKTYCZNY Sąd rejonowy oddalił wniosek spółki o ogłoszenie upadłości. Wnioskodawcą był przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej było pełnienie funkcji komplementariusza w tej spółce. Z bilansu dłużnika wynikało, że wartość jego aktywów znacznie przewyższa jego zobowiązania. Odnosząc się zaś do pojęcia niewypłacalności z art. 10 i art. 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. nr 60 poz. 535 ze zm.), sąd uznał, że dłużnik nie jest niewypłacalny. Po pierwsze, jego opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy. Po drugie, wartość jego aktywów przekracza zobowiązania. Oceniając stanowisko wnioskodawcy, że jego niewypłacalność wynika z faktu niewypłacalności spółki, sąd uznał, że ogłoszenie upadłości spółki nie uzasadnia uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości jej wspólnika, ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wnioskodawca wniósł zażalenie.
UZASADNIENIE Sąd okręgowy je oddalił. Wyjaśnił, że ustawodawca w zdolność upadłościową wyposażył wspólników spółek osobowych, którzy za zobowiązania spółki ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Tak wspólnik jak i spółka posiadają niezależną od siebie zdolność upadłościową, co oznacza, że podstawy ogłoszenia upadłości powinny być ocenione odrębnie w stosunku do każdego z tych podmiotów. Podstawą niewypłacalności wspólników spółek osobowych mogą być zobowiązania nieodnoszące się do zobowiązań spółki, w tym także długi osobiste. I odwrotnie, ogłoszenie upadłości wspólnika nie pociąga za sobą automatycznie ogłoszenia upadłości spółki osobowej.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z 27 lipca 2016 r., sygn. akt XIX Gz 369/16