Pismo pozostawione w placówce pocztowej, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych – tak od piątku brzmieć ma par. 2a art. 133 kodeksu postępowania karnego.
Zmiana ta (wprowadzana ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta) to dobra informacja dla wszystkich profesjonalnych pełnomocników. Od kilku miesięcy odbiór korespondencji sądowej w sprawach karnych był bowiem mocno utrudniony.
Wszystko przez mało precyzyjne przepisy. W efekcie przy pocztowym okienku pismo z sądu mógł odebrać jedynie osobiście jego adresat lub jego przedstawiciel ustawowy. Osoby upoważnione przez obrońców – zazwyczaj aplikanci czy pracownicy sekretariatu kancelarii – już nie. Nawet ci posiadający pełnomocnictwo pocztowe.
Wchodząca w życie 5 sierpnia nowelizacja ten stan ma zmienić.
– Poczta Polska SA zadeklarowała już swoje przygotowanie na wprowadzenie zmian w zakresie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych – informuje adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jak mówi, zaraz po uchwaleniu tej ważnej dla środowiska nowelizacji NRA objęła monitoringiem stan przygotowań do wprowadzenia nowych zasad. Adwokatura zwróciła m.in. uwagę pocztowcom, że zmiana stanu prawnego regulującego kwestię doręczeń w postępowaniu karnym powinna iść w parze z modyfikacją wewnętrznych instrukcji dla pracowników Poczty Polskiej. Tak, by począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, każdy pełnomocnik pocztowy ustanowiony przez adwokata mógł odbierać awizowane przesyłki.
– Z odpowiedzi udzielonej przez Pocztę wynika, że tak właśnie będzie. Mając jednak świadomość doniosłości dla praktyki adwokackiej kwestii doręczeń pism sądowych w sprawach karnych, NRA będzie zbierać wszelkie sygnały dotyczące niestosowania się przez poszczególne placówki pocztowe do nowych procedur – zapowiada mecenas Dębowski.
Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie 5 sierpnia