Prokuratorzy mają prawo do wsparcia finansowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Pożyczki udziela im się na maksymalnie 25 lat, a oprocentowana jest w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykonywanie zawodu prokuratora pozwala na skorzystanie z przywileju finansowego wsparcia. Pomoc może być przyznana z przeznaczeniem na uzyskanie lokalu lub budynku mieszkalnego albo na poprawę warunków mieszkaniowych. W szczególności chodzi o budowę oraz rozbudowę lokalu lub budynku, uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, kaucję lub opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie lokalu mieszkalnego czy zakup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo spłatę kredytu zaciągniętego w tym celu.

Wkład własny

Reklama

Uzyskanie pomocy finansowej uzależnione jest od zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 10 proc. przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Dodatkowy warunek, który należy spełnić to nieskorzystanie, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej, ze zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczki na remont mieszkania, a w przypadku krótszego okresu pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora - od dnia powołania na stanowisko. Zasada ta nie dotyczy jednak prokuratora zamieszkującego w innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą prokuratury, w której pełni służbę, a pomoc finansowa jest przeznaczona na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w miejscowości będącej siedzibą tej prokuratury.

Reklama

Wniosek

Aby ubiegać się przyznanie wsparcia, prokurator musi przygotować odpowiedni wiosek do Prokuratora Generalnego, właściwego prokuratora apelacyjnego lub Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Musi zawierać on udokumentowane informacje dotyczące planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej oraz sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Zaznaczyć należy, że wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku - w kwietniu i październiku. Składa się je do końca miesiąca poprzedzającego każdy z wymienionych miesięcy.

Pożyczka

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczki na okres nie dłuższy niż 25 lat. Aby ją uzyskać konieczne jest ustanowienie hipoteki, poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obowiązującymi ustawami.

Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.

Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki.

Analogiczne uprawnienia dotyczące pomocy finansowej przysługują również sędziom