Od piątku zdobycie wiedzy na temat tego, czy i ewentualnie w jakich bankach spadkodawca posiadał rachunki, będzie znacznie ułatwione. W tym dniu wchodzi bowiem w życie nowelizacja prawa bankowego dotycząca tzw. rachunków uśpionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864 ze zm.).
Zgodnie z nowymi przepisami banki muszą prowadzić centralną informację o rachunkach. To właśnie z niej – na życzenie spadkobierców lub zapisobierców – uzyskiwać będą informacje na temat rachunków zmarłego. Zainteresowany, w celu pozyskania takiej wiedzy, będzie mógł się udać do dowolnie przez siebie wybranego banku lub SKOK-u. Informacje będą udzielane za darmo.
Nowela wprowadza również zasadę, zgodnie z którą umowa rachunku będzie ulegać rozwiązaniu w przypadku śmierci posiadacza, a także wówczas, gdy w ciągu 10 lat nie złoży on jakiejkolwiek dyspozycji. Bank jednak będzie musiał na co najmniej sześć miesięcy przed upływem tego terminu poinformować klienta o skutkach upływu tego okresu. Dodatkowo ustawodawca nakazał instytucjom finansowym, aby podejmowały próby ustalenia, czy posiadacz rachunku nadal żyje. Obowiązek ten będzie się aktualizował, jeżeli transakcje nie będą dokonywane przez minimum pięć lat. Aby się z niego wywiązać, banki będą musiały występować do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie odpowiednich danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
Od piątku łatwiej będzie także skorzystać z instytucji, o której mowa w art. 56 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). Chodzi o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dzięki niej posiadacz rachunku może wskazać, kto – po jego śmierci – ma prawo dokonać wypłaty określonej kwoty z jego konta.
Jak jednak pokazało dotychczasowe doświadczenie, o takiej możliwości wie niewielu klientów banków. Dlatego nowelizacja nakłada na banki i SKOK-i obowiązek informowania o tym przy zawieraniu umowy rachunku.
Co więcej, w przypadku już zawartych umów instytucje finansowe będą musiały w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie noweli powiadomić o takiej możliwości swoich klientów. Jeżeli posiadacz złożył lub w przyszłości zdecyduje się złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank lub SKOK będzie musiał zawiadomić wskazane w niej osoby o przysługującym im prawie do wypłaty.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie