Od piątku zdobycie wiedzy na temat tego, czy i ewentualnie w jakich bankach spadkodawca posiadał rachunki, będzie znacznie ułatwione. W tym dniu wchodzi bowiem w życie nowelizacja prawa bankowego dotycząca tzw. rachunków uśpionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864 ze zm.).
Zgodnie z nowymi przepisami banki muszą prowadzić centralną informację o rachunkach. To właśnie z niej – na życzenie spadkobierców lub zapisobierców – uzyskiwać będą informacje na temat rachunków zmarłego. Zainteresowany, w celu pozyskania takiej wiedzy, będzie mógł się udać do dowolnie przez siebie wybranego banku lub SKOK-u. Informacje będą udzielane za darmo.
Nowela wprowadza również zasadę, zgodnie z którą umowa rachunku będzie ulegać rozwiązaniu w przypadku śmierci posiadacza, a także wówczas, gdy w ciągu 10 lat nie złoży on jakiejkolwiek dyspozycji. Bank jednak będzie musiał na co najmniej sześć miesięcy przed upływem tego terminu poinformować klienta o skutkach upływu tego okresu. Dodatkowo ustawodawca nakazał instytucjom finansowym, aby podejmowały próby ustalenia, czy posiadacz rachunku nadal żyje. Obowiązek ten będzie się aktualizował, jeżeli transakcje nie będą dokonywane przez minimum pięć lat. Aby się z niego wywiązać, banki będą musiały występować do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie odpowiednich danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).