Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

W artykule 2 każdemu przyznano prawo dostępu do wymienionych wyżej danych. Zainteresowany nie musi wskazywać podstaw swojego żądania, a żaden organ nie może uzależniać przekazania od wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wyjątkiem są informacje objęte przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. A także sytuacje, w których mogłoby dojść do naruszenia prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Reklama

Udostępnienie informacji publicznej może nastąpić poprzez:
1. ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (także na stronie internetowej)
2. na wniosek zainteresowanego
3. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub poprzez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się,
4. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
5. udostępniania w centralnym repozytorium.
Jeżeli żądanie nie może zostać spełnione bez zbędnej zwłoki. Organ powinien albo w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku przekazać dane albo poinformować wnioskującego o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku dane powinny trafić do zainteresowanego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

Jeżeli z jakichś przyczyn informacja nie może zostać udostępniona we wskazany we wniosku sposób „podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się”.

W przypadku otrzymania decyzji odmownej lub umorzenia postępowania zainteresowany może dochodzić swoich praw w sądzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z zm.) Z tym, że rozpoznanie odwołania nie może trwać dłużej niż 14 dni, a uzasadnienie o odmowie udzielenia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Przepisy te mają zastosowanie także do podmiotów, które nie są organami władzy publicznej.