Pełnomocnik spółki, który twierdzi, że nie doręczono mu wszystkich pism wymienionych na formularzu odbioru listu z sądu i których przyjęcie pokwitował, powinien to udowodnić. TEZA Podpisanie odbioru przesyłki oznacza nie tylko potwierdzenie, że została ona doręczona osobie upoważnionej do odbioru w dacie na formularzu wskazanej, ale także że zawartość przesyłki odpowiada tej, która została wskazana w formularzu potwierdzenia odbioru.
STAN FAKTYCZNY Spółka wniosła skargę do sądu na decyzję inspektora nadzoru budowlanego odnośnie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Wojewódzki sąd administracyjny wezwał pełnomocnika spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania siedmiu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi. Nie zostało to uzupełnione, więc WSA odrzucił skargę. Spółka wniosła zażalenie. Podnosiła, że nie doręczono jej wezwania do nadesłania odpisów.
UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 49 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wzywa się stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak stanowi zaś art. 58 par. 1 pkt 3 p.p.s.a., skargi, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, nie pozostawia się bez rozpoznania, lecz odrzuca. NSA wskazał też, że podpisanie odbioru przesyłki oznacza nie tylko potwierdzenie, że została doręczona osobie upoważnionej do odbioru w danej dacie, ale także że zawartość przesyłki odpowiada tej, która została wskazana w formularzu potwierdzenia odbioru (postanowienie NSA z 31 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 1929/09). Adresat, który twierdzi, że nie doręczono mu wszystkich pism, powinien to udowodnić. Powinien zatem sprawdzić zawartość przesyłki w chwili odbioru oraz zgłosić zastrzeżenia doręczycielowi albo sądowi. W tej sprawie przesyłka doręczona osobiście pełnomocnikowi spółki zawierała odpis odpowiedzi na skargę oraz wezwanie do nadesłania odpisów skargi. Pełnomocnik spółki podniósł zastrzeżenia co do braku w przesyłce wezwania do nadesłania tych odpisów dopiero po odrzuceniu skargi przez sąd. W momencie odbioru przesyłki nie stwierdzono zaś, by nie zawierała tego dokumentu.

Polecany produkt: Ustawa o pracownikach samorządowych >>>

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 maja 2016 r., sygn. akt II OZ 458/16