Wkrótce powinny skończyć się problemy prawników z odbiorem sądowej korespondencji w sprawach karnych. PiS w druku sejmowym nr 451 proponuje nowelizację art. 133 kodeksu postępowania karnego.
Pismo pozostawione w placówce pocztowej, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, będzie mogło zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych.
Wydaje się być to dobrą informacją dla profesjonalnych pełnomocników. Odkąd za dostarczanie sądowej korespondencji zaczęła znowu odpowiadać Poczta Polska, sekretariaty kancelarii prawnych mają problemy z obiorem awizowanej korespondencji „w okienku”. Wszystko za sprawą rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2015 r. nr 82, poz. 887).
Interpretacja tego aktu doprowadziła pocztowców do wniosku, że odbiór korespondencji sądowej w sprawach karnych w placówce powinien być dokonywany jedynie osobiście przez adresata lub jego przedstawiciela ustawowego. Z grona osób uprawnionych, w drodze nowelizacji rozporządzenia, wykreślono pełnomocników adresatów – a więc de facto pracowników kancelarii adwokackich czy radcowskich. Posłowie PiS – czytamy w uzasadnieniu do projektu – chcą jednak ułatwić profesjonalnym pełnomocnikom prowadzenie postępowań karnych.
Co prawda prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 ze zm.) umożliwia wydanie ze skutkiem doręczenia przesyłki w urzędzie pocztowym pełnomocnikowi adresata mającemu pełnomocnictwo pocztowe, jednak takiej możliwości nie przewiduje kodeks postępowania karnego. Jak podkreślają autorzy projektu, rozwiązanie to podyktowane jest troską „o zapewnienie dotarcia sądowych przesyłek bezpośrednio do rąk adresatów będących nieprofesjonalnymi uczestnikami postępowania karnego”. Zapoznania się adresata, podejrzanego czy pokrzywdzonego, z pismem z sądu nie gwarantuje osoba mająca pełnomocnictwo pocztowe. „Problemy te nie występują w odniesieniu do profesjonalnych uczestników postępowania – adwokatów i radców prawnych wykonujących swe zawody w kancelariach. Z tego względu, w celu usprawnienia i ułatwienia odbierania pism adresowanych do uczestników profesjonalnych (...) pozostawionych w placówkach pocztowych, projektodawca proponuje dodać art. 133 par. 2a k.p.k., umożliwiający dokonywanie tego przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych” – czytamy w uzasadnieniu.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu