Za dużo sankcji

Potrzeba zmian staje się tym bardziej paląca, że – jak zauważają sygnatariusze apelu – w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił znaczny wzrost liczby ustaw wprowadzających sankcje administracyjne, w szczególności kary pieniężne. Nierzadko są one nawet wyższe niż grzywny wymierzane za podobne do danego deliktu administracyjnego wykroczenia lub przestępstwa. Problemem jest też coraz częstsze dublowanie się środków represji administracyjnej i karnej. „Wzrost przepisów przewidujących wysokie administracyjne sankcje pieniężne powoduje, że w sferze oddziaływania tych sankcji znajduje się coraz większa liczba podmiotów, w tym osób fizycznych; począwszy od osób, które dokonały bez zezwolenia wycinki drzew na swoim gruncie, przez osoby, które naruszyły przepisy ruchu drogowego, a skończywszy na osobach, które prowadzą działalność gospodarczą, np. w zakresie produkcji żywności czy działalności transportowej” – napisano w stanowisku.

Zdaniem sygnatariuszy występowanie i stosowanie równolegle dwóch lub więcej rodzajów odpowiedzialności prawnej za ten sam czyn budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. W związku z tym w stanowisku wysunięto postulat podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych, które doprowadziłyby do uzupełniania k.p.a. o takie instytucje, jak m.in. odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej czy przedawnienie nałożenia i ściągalności kary. Zalecono również stworzenie zamkniętego katalogu dyrektyw wymiaru kar, na który składałyby się: okoliczności naruszenia, czas jego trwania, stopień naruszenia, stopień przyczynienia się podmiotu podlegającego ukaraniu do jego powstania, możliwości finansowe ukaranego i korzyści, jakie odniósł w wyniku deliktu.

Za dużo kandydatów

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przedstawiło również stanowisko na temat rządowego projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, która wprowadza m.in. zasadę, że członkowie KRS wybierani są w wyborach bezpośrednich. Stowarzyszenie, choć pozytywnie odnosi się do propozycji utworzenia w tym celu 11 okręgów wyborczych, to jednak krytykuje pomysł, aby decyzja co do ich tworzenia miała należeć do ministra sprawiedliwości. Zdaniem prawników właściwsze byłoby wyznaczanie ich w drodze ustawy, a okręgi powinny być powiązane z obszarem apelacji.

Porozumienie skrytykowało również, jako niezgodne z ustawą zasadniczą, rozwiązanie, zgodnie z którym KRS miałaby przedstawiać prezydentowi dwóch, a nie jednego kandydata na sędziego. Negatywnie oceniono również pomysł skrócenia kadencji obecnych członków rady.