Nowa dyrektywa z 2014 r. dotycząca wyrobów tytoniowych przewiduje zakaz od 2020 r. sprzedaży produktów zawierających tzw. aromat charakterystyczny ( w tym papierosów mentolowych) oraz ujednolicenie etykietowania i opakowań wyrobów tytoniowych. Ponadto, ustanawia ona szczególne regulacje dotyczące papierosów elektronicznych.

Polska, popierana przez Rumunię, zaskarżyła m.in. przepisy dotyczące zakazu sprzedaży papierosów mentolowych.

Dziś TSUE oddalił skargę Polski i potwierdził ważność przepisów dyrektywy.

Trybunał stwierdził, że wyroby tytoniowe zawierające tzw. aromat charakterystyczny (niezależnie od tego, czy chodzi o mentol, czy inny aromat) są równie szkodliwe jak zwykłe papierosy. TSUE przypomniał, że mentol – w związku z jego przyjemnym aromatem – uatrakcyjnia wyroby tytoniowe dla konsumentów, dlatego wyeliminowanie tej substancji, może przyczynić się do ograniczenia palenia i uzależnienia.

Z kolei w zakresie dotyczącym zakazu umieszczania na etykietach elementów mogących przyczyniać się do promowania tych produktów lub zachęcać do ich spożycia, nawet jeśli są one prawdziwe, TSUE stwierdził, że zakaz ten chroni konsumentów przed ryzykiem związanym z paleniem i nie wykracza poza granice tego, co konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wyroki w sprawach C-358/14 Polska / Parlament i Rada C-477/14 Pillbox 38(UK) Limited / Secretary of State for Health oraz C-547/14 Philip Morris Brands SARL i in. / Secretary of State for Health

PS