Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, sąd w niektórych przypadkach musi wobec winnego orzec karę łączną. Dowiedz się, na jakich zasadach opiera się ta forma skazania.

Kodeks karny stanowi, że sąd wymierza karę łączną w granicach od najniższej z kary wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Wynika z tego, ze jeśli sprawca skazany w dwóch sprawach został na 2 oraz 5 lat pozbawienia wolności, są może wymierzyć karę od 2 do 7 lat.

Jaki wymiar kary

Wymiar kary łącznej ma jednak ograniczenia w prawie. Określona została jej górna granica. W przypadku grzywny co do zasady, kara nie może przekroczyć 810 stawek dziennych. Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej zgodnie z art 33 § 3 Kodeksu karnego. Wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

Kara łączna ograniczenia wolności nie może natomiast wynosić więcej niż 2 lata. Natomiast kara pozbawienia wolności może maksymalnie wynieść 15 lat.

WYJĄTKI

1. Kara łączna grzywny określonej w art. 71 § 1 nie może przekraczać 270 stawek dziennych jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Nie może przekraczać natomiast 135 stawek dziennych jeśli ona związana z zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności

2. Gdy jedna z grzywien została orzeczona na podstawie art. 309, karę łączną grzywny orzeka się w granicach od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie wyższej niż 4 500 stawek dziennych.

Kara 25 lat pozbawienia wolności

Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno z przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, sąd nie może orzec innej kary niż właśnie 25 lat.

Co więcej, gdy łączeniu podlegają dwie lub więcej kar pozbawienia wolności, a ich suma przekracza 25 lat pozbawienia wolności i przynajmniej jedna z kar wynosi więcej niż 10 lat wtedy sąd może orzec karę łączną w postaci 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei, gdy łączy się dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Oprac. M.S