Jestem stroną postępowania administracyjnego. Po otrzymaniu decyzji złożyłem odwołanie. Niestety, zostało ono odrzucone z powodów formalnych. Urzędnicy tłumaczyli, że pismo z odwołaniem wysłałem pocztą w poniedziałek, mimo że termin mijał w sobotę. Tymczasem wydaje mi się, że sobota jest dniem wolnym od pracy i terminy kończące się w tym dniu ulegają przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego. Czy warto skierować sprawę do sądu – pyta pan Krzysztof.
Czytelnik ma rację i powinien walczyć przed sądem administracyjnym o uznanie jego stanowiska. Kwestia traktowania soboty jako dnia wolnego od pracy przez długi czas wywoływała kontrowersje. Część urzędów do dziś uważa, że jest to dzień powszedni, więc jeśli termin wypada w tym dniu, to danej czynności – np. wniesienia odwołania – należy dokonać właśnie wtedy. Jest to jednak stanowisko błędne. Od kiedy 15 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I OPS 1/11), w której zaklasyfikował sobotę jako dzień wolny od pracy, sądy administracyjne stosują jednolitą linię orzeczniczą i podważają decyzje wynikające z przeciwnego stanowiska (por. wyrok WSA w Warszawie z 20 maja 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2499/14).
Reklama
Zrównanie soboty z dniem wolnym od pracy niesie praktyczne konsekwencje dla strony postępowania administracyjnego. Oznacza bowiem, że jeśli termin na dokonanie określonej czynności w toku takiego postępowania jak choćby wniesienie odwołania od decyzji organu wypada w sobotę, to zostaje przedłużony do najbliższego dnia powszedniego włącznie. Najczęściej do poniedziałku, chyba że to również będzie dzień świąteczny.
Odpowiadając na pytanie pan Krzysztofa, należy więc wskazać, że aby skutecznie dochować terminu, mógł on nadać na poczcie odwołanie w poniedziałek. Jeśli mimo to organ wydał postanowienie stwierdzające uchybienie terminu, może wnieść skargę do sądu administracyjnego, który najpewniej, mając na względzie jednolitą linię orzeczniczą, uchyli postanowienie i nakaże merytoryczne rozpatrzenie odwołania jako prawidłowo wniesionego.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).