Woda, góry, las to majówkowa klasyka. Jeśli tylko pogoda dopisuje miasta się wyludniają, a w popularnych miejscach wypoczynku robi się tłoczno. Ważne, by z udanej majówki wrócić z miłymi wspomnieniami i... bez mandatu. Warto pamiętać, w jakich sytuacjach może nas spotkać kara podczas majowego relaksu np. w lesie lub nad wodą

Popularnym miejscem majówkowego wypoczynku są okoliczne lasy i tereny zielone. W takich miejscach osoby korzystające zobowiązane są do przestrzegania kilku podstawowych zasad i zakazów zapisanych w ustawie o lasach i kodeksie wykroczeń.

Art. 30. ustęp 1 ustawy o lasach określa szereg zachowań, które na terenie leśnym są zabronione. I tak w lasach zabrania się m.in. zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic, a także rozgarniania i zbierania ściółki. Zanieczyszczanie gleby i wód lub zaśmiecanie grozi karą grzywny lub nagany (art. 162. § 1 kodeksu wykroczeń). Pod ustawową ochroną są także wszelkie lęgowiska i gniazda, jak również nory i mrowiska. Wykroczeniem na terenie lasu jest również np. zbyt głośno odtwarzana muzyka, czyli hałasowanie oraz używanie sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem, co oczywiste, przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Jeśli planujemy w lesie biwak, wówczas należy pamiętać, żeby zrobić go w miejscu do tego przeznaczonym (biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi jest karalne).

Coraz częstszym towarzyszem naszego wypoczynku jest pies, który nierzadko traktowany jest jak członek rodziny. Jeśli zabieramy naszego czworonożnego domownika do lasu, wówczas warto mieć na uwadze, że na obszarze leśnym - zgodnie z art. 30, ust. 1 ustawy o lasach - obowiązuje zakaz puszczania psów luzem. Złamanie tego zakazu podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 166 kodeksu wykroczeń).

Las jest miejscem szczególnie chronionym ze względu na swoje walory przyrodnicze. Wybierając się tam samochodem, motocyklem lub quadem należy pamiętać, że poruszanie się pojazdami silnikowymi po lesie jest zasadniczo zabronione i jeździć wolno tylko po drodze publicznej, która przez las przebiega. Za jazdę samochodem po lesie można otrzymać pouczenie lub mandat w wysokości 500 zł, a jeśli przy okazji zniszczona została ściółka leśna - wówczas grzywna może wynieść 1000 zł.

Ognisko w lesie? Czemu nie, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Zgodnie bowiem z art. 82. § 3 kodeksu wykroczeń: "Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

Relaks nad wodą

Maj nie jest jeszcze najcieplejszym miesiącem w roku, ale jest już wystarczająco ciepły, by próbować sportu i wypoczynku nad wodą. Doświadczeni wodniacy już o tym pamiętają, ale początkującym warto o tym przypomnieć. Od 2012 roku obowiązuje art. 7 ustawy o o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, który zabrania prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Używając prostszych słów: Obowiązuje zakaz wiosłowania w kajaku lub pontonie, pływania żaglówką bez silnika oraz pedałowania rowerem wodnym pod wpływem alkoholu. Za złamanie tego przypisu grozi grzywna.

Trzeźwość jest również wymagana od osób, które sterują jachtem, pływają skuterem, poduszkowcem lub łodzią motorową. Nietrzeźwy sternik naraża się nie tylko na mandat lub grzywnę. Art. 178a. § 1 kodeksu karnego przewiduje, że "kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." Wodny patrol policji może także nakazać przymusowe odholowanie łodzi do strzeżonego portu.

Alkohol nie w każdym miejscu

Jeśli już o trzeźwości mowa to warto mieć w pamięci zakaz określony w art. 14, pkt 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - popularnie znany jako zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Ów artykuł brzmi dosłownie tak: "Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Za przekroczenie tego przepisu grozi kara grzywny. Także usiłowanie spożycia alkoholu w takich miejscach jest karalne. Można też orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015, poz. 1094, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208, poz. 1240 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487)