Prokuratorscy związkowcy pozytywnie oceniają zasadniczą część projektu regulaminu, który przygotował dla oskarżycieli minister sprawiedliwości. Widzą jednak „nieprawidłowości o charakterze legislacyjnym i systemowym”. Punktem spornym jest m.in. instytucja aprobaty przełożonego w stosunku do pism podwładnego jako formy nadzoru.
Związkowcy sygnalizują, że to rozwiązanie niezgodne z ustawą i powinno być wykreślone z projektu. „Na taką niezgodność wskazywały już w 2009 r. organizacje zrzeszające prokuratorów, w tym Związek i Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”. Skutkiem tych interwencji było wyeliminowanie z Regulaminu instytucji czasowej aprobaty prokuratora jako sprzecznej z ustawą” – czytamy w stanowisku Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
Zastrzeżenia dotyczą też ukształtowania właściwości poszczególnych szczebli. Z projektu wynika, że prokuratury regionalne mają się zająć m.in. przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu i najpoważniejszymi finansowo-skarbowymi. Mają też prowadzić śledztwa dotyczące innych spraw gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę.
Okręgi zajmą się m.in. najpoważniejszymi przestępstwami o charakterze kryminalnym i przestępstwami finansowo-skarbowymi innymi niż te, które są w gestii regionów. Do zadań rejonów będzie należało prowadzenie pozostałych spraw: śledztw własnych i nadzorowanie spraw prowadzonych przez policję. „Jest to w istocie rzeczy nieznaczna modyfikacja dotychczas stosowanej legislatywy umożliwiająca kontynuowanie wadliwej praktyki odciążania jednostek wyższego szczebla kosztem przeciążania jednostek szczebla niższego” – wskazują prokuratorzy. Kwestionują też wprowadzenie zasady, że w razie zdarzenia, którego skutkiem jest śmierć człowieka, czynności procesowe wykonują osobiście lub je nadzorują prokuratorzy prokuratury rejonowej. Takie „czynności na miejscu zdarzenia powinni wykonywać prokuratorzy pełniący dyżur, bez względu na szczebel jednostki ” – przekonują.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia