Zmarł mój partner, z którym nie miałam ślubu. Nie mam więc żadnego dostępu do pozostałego po nim majątku. Wiem, że miał sporo oszczędności na koncie, ale nie byłam do nich upoważniona. Tak się złożyło, że dzieci partnera mieszkają za granicą i to ja przygotowałam jego pochówek. O nic nie zabiegam, ale chciałabym odzyskać wydane na pogrzeb pieniądze. Czy jest to możliwe – pyta pani Ewelina
Oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym w momencie śmierci jego posiadacza wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Jeżeli właściciel oszczędności pozostawił testament, to środki z rachunku dziedziczy wskazana w nim osoba lub osoby. Jeśli nie ma testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Po śmierci jednego z małżonków do spadku ma prawo – w pierwszej kolejności – drugi oraz dzieci zmarłego. Ale dopiero wtedy, gdy przedstawią w banku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd lub poświadczenie dziedziczenia dokonane przed notariuszem.
Niestety, nie dotyczy to związku partnerskiego. Jeśli zmarły nie pozostawił tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, można się starać jedynie o zwrot kosztów pogrzebu. W takiej sytuacji bank jest zobowiązany wypłacić pieniądze tej osobie, która zorganizowała pochówek zmarłego posiadacza oszczędności. Według prawa bankowego wypłata możliwa jest ze środków rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz terminowej lokaty oszczędnościowej. Bank wypłaca tylko kwotę do wysokości salda rachunku. Nie wolno mu wypłacić więcej niż suma środków na rachunku, nawet gdyby zmarły miał prawo do kredytu odnawialnego.
Ubiegając się o wypłatę pieniędzy, należy przedstawić w banku rachunki potwierdzające wysokość kosztów pogrzebu. Kwota wypłaty nie może jednak przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Ocena, które koszty są zgodne ze zwyczajami, a które nie, należy do banku. Nie powinien on jednak odmówić zwrotu kosztów zakupu trumny, miejsca pochówku, odzieży dla zmarłego bądź wydatków na uroczystości pogrzebowe oraz postawienie nagrobka.
Nie ma znaczenia, czy koszty pogrzebu pokryła najbliższa rodzina, czy ktoś zupełnie obcy, nienależący do kręgu spadkobierców. Pieniądze z banku powinien dostać ten, kto je wydał (pod warunkiem że wie, gdzie były ulokowane).
Podstawa prawna
Art. 55 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128).