Czy składający wniosek do sądu drogą elektroniczną na późniejszym etapie postępowania sądowego będzie miał możliwość przejścia na tradycyjną ścieżkę?
Czy po złożeniu wniosku, jako powód, o prowadzenie sprawy drogą elektroniczną będę mógł na późniejszym etapie postępowania wycofać się z tej ścieżki prowadzenia sprawy?
Tak. Zgodnie z art. 1311 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu po nowelizacji sąd będzie dokonywał doręczeń elektronicznych, w sytuacji gdy adresat pism wniósł za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o taką formę kontaktu. Jednocześnie par. 21 tego samego przepisu wskazuje, że adresat, który dokonał wyboru wnoszenia i odbioru pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczeń elektronicznych. Jak zauważa Przemysław Barchan, adwokat w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, wybór doręczenia elektronicznego stanowi prawo strony, nie zaś jej obowiązek. Ustawa nie ustanawia w tym względzie żadnych ograniczeń, dlatego można wnioskować, że rezygnacja z elektronicznego doręczenia pism procesowych może nastąpić na każdym etapie postępowania cywilnego. Strony mogą wrócić do tradycyjnego sposobu doręczania pism.
Podstawa prawna
Art. 131 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016 r.
Chcąc występować przed sądem za pośrednictwem internetu, muszę posiadać profil zaufany ePUAP. Czy aby na potrzeby postępowań cywilnych wykorzystywać profil stosowany dotychczas w postępowaniach administracyjnych, będę musiał spełnić jakieś specjalne warunki?
Nie. Do tej pory profil zaufany ePUAP był wykorzystywany głównie do załatwiania spraw przed organami administracji publicznej jako sposób identyfikacji tożsamości osoby fizycznej wnoszącej do urzędu jakieś pismo. Od września ten sam profil znajdzie zastosowanie również w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi do podpisywania pism przesyłanych drogą elektroniczną. Jest to jedno i to samo narzędzie mające uniwersalny charakter. Jeśli już więc ktoś posiada wspomniany profil, to nie będzie musiał wyrabiać drugiego na potrzeby spraw sądowych.
Co więcej, aby wyrobić sobie ów profil, zainteresowane osoby nie będą do tego wykorzystywały systemu teleinformatycznego służącego do obsługi postępowań cywilnych w sądach. Niezmiennie jedyną drogą pozyskania profilu będzie utworzenie konta w działającym od dawna serwisie epuap.gov.pl, złożenie elektronicznego wniosku o utworzenie profilu, a następnie jego aktywacja poprzez wizytę w wybranym urzędzie (np. skarbowym, wojewódzkim) i potwierdzenie tożsamości.
Wykorzystując profil zaufany ePUAP w postępowaniach cywilnych, należy pamiętać o tym, że jest on ważny trzy lata. Oznacza to, że po upływie takiego właśnie okresu od pierwszej aktywacji, trzeba odnowić jego ważność. System ePUAP zresztą na trzy miesiące przed terminem upływu ważności profilu zacznie regularnie przypominać za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności odnowienia ważności. Co ciekawe, tę ostatnią czynność można wykonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w systemie epuap.gov.pl. Nie jest konieczna wizyta w urzędzie.
W obliczu pojawiających się co jakiś czas prób oszustw warto pamiętać, że wszelkie czynności związane z ePUAP są wolne od opłat niezależnie od tego, czy załatwia je osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą czy też nieposiadająca takiego statusu.
Podstawa prawna
Art. 126 par. 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
Informatyzacja obejmie postępowania cywilne. A co z postępowaniami egzekucyjnymi będącymi następstwem spraw rozstrzyganych przez sądy powszechne? Czy w takim przypadku również będę mogła wybrać elektroniczną drogę kontaktu z komornikiem?
Zgodnie z zasadą opisaną w art. 13 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w tym akcie prawnym. A że regulacje dotyczące pośrednictwa systemu teleinformatycznego i doręczeń elektronicznych zostały opisane właśnie w części kodeksu poświęconej procesowi, to znajdą zastosowanie również w przypadku postępowań egzekucyjnych. Potwierdził to zresztą sam ustawodawca zarówno w uzasadnieniu zmian, jak i w art. 760 par. 1 kodeksu (w wersji obowiązującej od 8 września 2016 r.), w którym wskazano jako dopuszczalne wnoszenie pism w postępowaniu egzekucyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
To duży krok do przodu, ponieważ do tej pory złożenie do komornika pisma drogą elektroniczną było możliwe w zasadzie jedynie w zakresie wniosku o wszczęcie egzekucji będącej pokłosiem wydanego przez e-sąd nakazu zapłaty w EPU.
Od września wierzyciele będą również mogli występować do komornika o sprzedaż zajętego ruchomego mienia dłużnika w drodze licytacji elektronicznej. Będzie ona dokonywana za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do takich licytacji. W tym też systemie będzie można przeglądać obwieszczenia o nadchodzących licytacjach.
Podstawa prawna
Art. 13 par. 2, art. 760 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od 8 września 2016 r.