Brakuje dziś spójnych przepisów pozwalających należycie chronić polskie dziedzictwo. Ma to zmienić przesłany właśnie do konsultacji społecznych projekt ustawy o narodowych dobrach kultury.
Ustawa wprowadzi definicję dobra kultury: pod tym pojęciem rozumiane mają być nie tylko zabytki, ale i inne rzeczy, „których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną bądź naukową lub ze względu na ich znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego”. Projekt w 60 artykułach kompleksowo reguluje także :
¦ organy właściwe do spraw restytucji dóbr kultury prowadzonej przez Polskę na jej terytorium i za granicą,
¦ postępowanie z dobrami kultury wywiezionymi za granicę niezgodnie z prawem,
¦ organy właściwe do spraw restytucji prowadzonej przez państwa obce i cudzoziemców w stosunku do dóbr kultury znajdujących się na terytorium RP.
Projekt rozszerza również obowiązek uzyskiwania pozwoleń na wywóz za granicę niektórych cennych przedmiotów niebędących zabytkami. Natomiast podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem dobrami kultury zobligowane zostaną do prowadzenia specjalnych ksiąg, w których rejestrować będą wydawane ekspertyzy (w tym na użytek pozwoleń na wywóz zabytków za granicę), a także sprzedawane dzieła sztuki.