Jestem współwłaścicielką kamienicy, która została wybudowana w 1938 r. Nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale znajduje się w dzielnicy uznanej za zabytkową. Remontujemy ją już 11 lat – pisze pani Teresa. – Przy załatwianiu pozwolenia na remont elewacji musieliśmy mieć opinię konserwatora zabytków. W tym roku zdecydowaliśmy się wymienić drzwi wejściowe. Uznaliśmy (na podstawie opinii stolarzy), że nie nadają się do remontu ze względu na duże uszkodzenia. Zwróciliśmy się do urzędu ochrony zabytków o opinię w tej sprawie. Na razie otrzymaliśmy telefoniczną informację, że drzwi należy wyremontować, a poza tym kamienica jest zabytkiem (!). Obawiamy się, że czeka nas batalia w tej sprawie – martwi się czytelniczka. – A przecież zamierzamy zamówić u rzemieślników drzwi dębowe, które nie będą odbiegać wzorem od obecnych – dodaje.
Z listu czytelniczki wynika, że kamienica nie została wpisana do rejestru zabytków, znajduje się jednak na terenie zabytkowym. W zależności od treści decyzji wpisującej dany zabytek obszarowy do rejestru zabytków może to być historyczny układ urbanistyczny obszaru miasta lub też ulicy, a także historyczny zespół zabudowy.
Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy budynek posadowiony jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego lub stanowi element zabytkowego zespołu zabudowy, również wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwego miejscowo organu ochrony zabytków, wyrażonego w formie decyzji administracyjnej – dowiadujemy się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest organem odwoławczym dla wojewódzkich konserwatorów zabytków (organów ochrony zabytków pierwszej instancji).
– Planowana jest bowiem wymiana elementu zewnętrznego elewacji budynku, jaką stanowią drzwi zewnętrzne, a działanie takie może mieć wpływ na wartości zabytkowe obszaru lub też zespołu zabudowy.
Właściciel albo dysponent tego obiektu powinien zatem zwrócić się do właściwego miejscowo organu ochrony zabytków o uzyskanie pozwolenia na planowaną wymianę stolarki drzwiowej w budynku. Od wydanej w tej sprawie decyzji organu pierwszej instancji przysługuje stronom postępowania środek zaskarżenia w postaci odwołania do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z pouczeniem zawartym w takim orzeczeniu.
Jeśli dom stoi w chronionym otoczeniu, potrzeba zgody konserwatora
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).