Prace nad projektem zmian w konstytucji będą kontynuowane – zadecydował w piątek Sejm. Chodzi o pomysły posłów Kukiz’15, które mają doprowadzić do wygaszenia obecnego konfliktu, jaki toczy się wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Wśród propozycji jest m.in. wygaszenie mandatów wszystkich obecnych sędziów TK w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie noweli, powiększenie składu TK z 15 do 18 członków i przekazanie Sądowi Najwyższemu kompetencji do orzekania o zgodności z konstytucją ustawy określającej organizację TK oraz tryb postępowania przed trybunałem.
Posłowie proponują również, aby sędziowie TK byli wybierani przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a prezesa i jego zastępcę powoływałby prezydent spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Teraz projektem zajmie się komisja ustawodawcza.