Mężczyznom, którzy ukończyli 16. rok życia, ma – na równi z kobietami – przysługiwać ma prawo wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.
Prace nad taką zmianą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zapowiedziano podczas wczorajszej senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziś, zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 10 k.r.o., związku małżeńskiego nie może zawrzeć osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednak z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na ślub kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny.
W ocenie autora petycji, którą rozpoznawali senatorowie, takie zróżnicowanie prawa do wystąpienia o zgodę na małżeństwo stanowi przejaw dyskryminacji mężczyzn ze względu na wiek. Co więcej, z analogicznych rozwiązań zrezygnowano już w większości państw Unii Europejskiej – zróżnicowanie wieku zostało utrzymane jedynie w Austrii, Luksemburgu, Rumunii i Polsce.
Mimo tego senatorowie nie zgodzili się na pełne zrównanie uprawnień mężczyzn i kobiet.
– Składam wniosek, abyśmy rozpoczęli prace ustawodawcze idące w kierunku rozszerzenia podstawy prawnej dla zawarcia związku małżeńskiego w sytuacji, w której mężczyzna nie ma ukończonych lat 18, ale ma ukończone lat 16, a kobieta ma ukończone lat 18, za zgodą sądu – mówił Michał Seweryński, przewodniczący komisji.
Dodał jednak, że to rozwiązanie powinno być zastrzeżone jedynie dla nupturientów, którzy już mają dziecko.
Etap legislacyjny
Komisja sejmowa podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac