Osoby zainteresowane wizytą w Stanach Zjednoczonych muszą wystąpić o wizę czyli odpowiedni dokument, który umożliwi im pobyt na amerykańskiej ziemi. Polska nie jest objęta programem bezwizowym. Pomimo wieloletnich starań polityków do tej pory nie udało się znieść restrykcyjnego postępowania.

Wydanie wizy poprzedzają odpowiednie procedury. Pierwszym krokiem powinno być określenie celu podróży i na tej podstawie wybranie odpowiedniej kategorii dokumentu.

Najistotniejszy podział dotyczy planów osoby wyjeżdżającej. Stany Zjednoczone wyróżniają: wizy imigracyjne – dla osób, które chcą zostać tam na stałe oraz wizy nieimigracyjne, przeznaczone dla osób chcących wjechać na terytorium USA, ale z ograniczonym czasem pobytu.

Wizy imigracyjne

Reklama

Przeznaczone są dla osób wyjeżdżających do USA na stałe. Amerykańskie prawo przewiduje cztery kategorie:
• wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA i inne wizy rodzinne
• wizy pracownicze
• wizy wydawane w ramach Programu Loterii Wizowej tzw. „zielone karty”
• wizy przeznaczone dla specjalnej kategorii imigrantów.Jedynym ośrodkiem w Polsce, który jest uprawniony do ich wydawania jest Dział Wiz Imigracyjnych w Warszawie, znajdujący się przy ul. Pięknej 12.

Reklama

Wizy nieimigracyjne

Wiza jest „dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA”. Jest to rozwiązanie dla osób stale zamieszkujących poza USA planujących pobyt w związku z sprawami: turystycznymi, służbowymi, medycznymi, pracowniczymi lub edukacyjnymi.

Podanie o jej przyznanie można składać bez względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie bez względu na miejsce zameldowania czy zamieszkania.

Wiza nieimigracyjna będzie wydana na określony czas. Termin jej ważności obejmuje daty od wydania do upływu ważności. W tym czasie zainteresowany może przybyć na amerykańską granicę a tam urzędnik zadecyduje co dalej. Termin ważności wizy nie jest jednoznaczny z dozwolonym czasem pobytu danej osoby na terytorium USA. O tym ile czasu dana osoba może przebywać w USA decyduje pracownik imigracyjny.

Rodzajów wiz jest naprawdę dużo. Przykładowe dotyczą: członków załogi samolotu, dziennikarzy, studentów, pracowników religijnych, sportowców i artystów estradowych czy narzeczonych amerykańskich obywateli.

Opłaty

Podczas składania wniosku o wizę imigracyjną należy uiścić opłatę w wysokości 165 $. Z opłaty zwolnione są następujące osoby:
• dzieci adoptowane przez amerykańskich obywateli w ramach procesu haskiego
• specjalni imigranci z Iraku i Afganistanu zatrudnieni przez rząd amerykański
• powracający stali rezydenci
• posiadacze wizy w kategorii K.Standardowa wiza nieimigracyjna kosztuje 160 $ jednak cena ta może wzrosnąć w zależności od przyznanej kategorii.

Opata nie podlega zwrotowi. Nie można też przenieść jej na inną osobę.

Ważne

Złożenie wniosku i uiszczenie opłaty a także otrzymanie wizy, nie gwarantują, że dana osoba zostanie wpuszczona na amerykańskie terytorium. Jak informuje ambasada amerykańska posiadanie wizy w paszporcie „oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu”. Decyzję o możliwości wjazdu do USA a także o czasie pobytu podejmuje urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.