Wydanie wizy poprzedzają odpowiednie procedury. Pierwszym krokiem powinno być określenie celu podróży i na tej podstawie wybranie odpowiedniej kategorii dokumentu.

Najistotniejszy podział dotyczy planów osoby wyjeżdżającej. Stany Zjednoczone wyróżniają: wizy imigracyjne – dla osób, które chcą zostać tam na stałe oraz wizy nieimigracyjne, przeznaczone dla osób chcących wjechać na terytorium USA, ale z ograniczonym czasem pobytu.

Wizy imigracyjne

Przeznaczone są dla osób wyjeżdżających do USA na stałe. Amerykańskie prawo przewiduje cztery kategorie:
• wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA i inne wizy rodzinne
• wizy pracownicze
• wizy wydawane w ramach Programu Loterii Wizowej tzw. „zielone karty”
• wizy przeznaczone dla specjalnej kategorii imigrantów.

Jedynym ośrodkiem w Polsce, który jest uprawniony do ich wydawania jest Dział Wiz Imigracyjnych w Warszawie, znajdujący się przy ul. Pięknej 12.

Wizy nieimigracyjne

Wiza jest „dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA”. Jest to rozwiązanie dla osób stale zamieszkujących poza USA planujących pobyt w związku z sprawami: turystycznymi, służbowymi, medycznymi, pracowniczymi lub edukacyjnymi.

Podanie o jej przyznanie można składać bez względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie bez względu na miejsce zameldowania czy zamieszkania.

Wiza nieimigracyjna będzie wydana na określony czas. Termin jej ważności obejmuje daty od wydania do upływu ważności. W tym czasie zainteresowany może przybyć na amerykańską granicę a tam urzędnik zadecyduje co dalej. Termin ważności wizy nie jest jednoznaczny z dozwolonym czasem pobytu danej osoby na terytorium USA. O tym ile czasu dana osoba może przebywać w USA decyduje pracownik imigracyjny.

Rodzajów wiz jest naprawdę dużo. Przykładowe dotyczą: członków załogi samolotu, dziennikarzy, studentów, pracowników religijnych, sportowców i artystów estradowych czy narzeczonych amerykańskich obywateli.

Opłaty

Podczas składania wniosku o wizę imigracyjną należy uiścić opłatę w wysokości 165 $. Z opłaty zwolnione są następujące osoby:
• dzieci adoptowane przez amerykańskich obywateli w ramach procesu haskiego
• specjalni imigranci z Iraku i Afganistanu zatrudnieni przez rząd amerykański
• powracający stali rezydenci
• posiadacze wizy w kategorii K.

Standardowa wiza nieimigracyjna kosztuje 160 $ jednak cena ta może wzrosnąć w zależności od przyznanej kategorii.

Opata nie podlega zwrotowi. Nie można też przenieść jej na inną osobę.

Ważne

Złożenie wniosku i uiszczenie opłaty a także otrzymanie wizy, nie gwarantują, że dana osoba zostanie wpuszczona na amerykańskie terytorium. Jak informuje ambasada amerykańska posiadanie wizy w paszporcie „oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu”. Decyzję o możliwości wjazdu do USA a także o czasie pobytu podejmuje urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego.