Zbiór danych by był chroniony musi spełniać warunki wymienione w ustawie. Co prawda przepisy wskazują, że ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r., poz. 1281, Nr 1402 z zm.) ma szerszy zakres niż zapisy prawa autorskiego, które dotyczą tylko baz mających charakter utworu, ale i tak prewencja przysługuje wybiórczo.

Bazą danych jest „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”.

Zbiory te podlegają wielu czynnościom, między innymi: pobieraniu, wykorzystaniu, wypożyczaniu. Nie wszystkie wykonywane są zgodnie z prawem. Ustawa wskazuje na jakich zasadach powinno się korzystać z baz, by nie naruszać praw ich właścicieli.

Ponadto w art. 5 wskazane zostały te bazy, które mogą liczyć na ochronę. Są to zbiory, których:
• producent jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo ma na jej terytorium swoją siedzibę
• producent jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
• producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadającą siedzibę i zakład główny wykonywania działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; jeżeli producent posiada tylko siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego działalność musi być istotnie i trwale związana z gospodarką państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
• ochrona wynika z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych
• producent jest podmiotem niewymienionym wcześniej, ale jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej.
„Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona” . W tym czasie producent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić swoich roszczeń przed sądem.