Wytyczne stosowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. Zwraca na to uwagę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do ministra rozwoju.
Konkretnie chodzi o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. To kluczowe dla przedsiębiorców postanowienia, gdyż często od nich zależy, czy nie będzie trzeba zwrócić pieniędzy otrzymanych na rozwój działalności. Jednocześnie są one regulacjami o charakterze wewnętrznym.
RPO uważa zaś, że wytyczne zawierają normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Wyznaczają – w ocenie rzecznika – prawa i obowiązki określonych podmiotów (beneficjentów), których nie można uznać za jednostki podległe organizacyjnie organowi, który wytyczne wydał. To zaś oznacza, że regulacje zawarte w wytycznych powinny się znaleźć w aktach prawa powszechnie obowiązującego, choćby po to, by podlegały kontroli konstytucyjnej.