Prowadzę działalność gospodarczą, którą firmuję własnym nazwiskiem. Firma windykacyjna na swojej stronie internetowej zamieściła moje dane osobowe oraz wysokość mojego zadłużenia. Nie jest ona jednak moim wierzycielem - dług przejęła w drodze cesji. Nie wyraziłem zgody na przetwarzanie informacji na mój temat. Chcę podać ją do sądu o zadośćuczynienie za naruszenie moich dóbr osobistych w postaci danych osobowych. Czy mam szansę na wygranie sprawy?
Nie ma szans na wygranie sprawy, gdyż do naruszenia dóbr osobistych może dojść tylko w razie bezprawnych działań osoby trzeciej. W przedstawionej sytuacji tę bezprawność wyłącza zaś art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Dlatego czytelnik nie może skutecznie dochodzić ochrony jego dóbr osobistych na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego.
W myśl bowiem art. 24 par. 1 k.c. nie można domagać się zaniechania działania, jeżeli jest ono zgodne z prawem: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”. Z kolei z przepisów u.o.d.o. wynika, że przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo ich odbiorcę. Artykuł 23 ust. 4 pkt 2 u.o.d.o. za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o., uważa w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt V ACa 441/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Przedmiot działalności gospodarczej, prowadzonej przez firmę windykacyjną, usprawiedliwia w świetle art. 23 u.o.d.o. przetwarzanie danych osobowych czytelnika i wyłączona jest bezprawność jej działań. Ponadto należy zauważyć, że firma ta nabyła wierzytelność dłużnika w drodze cesji.
Podstawa prawna
Art. 24 oraz 448 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).